Väestö ja yhteiskunta 

Väestön­muu­tosten kuukausitiedot

Kuukausit­taiset ennak­ko­tiedot väkiluvun muutok­sista. Kokonais­muutos koostuu luonnol­li­sesta väestön­muu­tok­sesta ja muuttoliikkeestä.