Tiedot­teet

Joensuun syväsa­ta­masta entistä vahvempi teollisuusalue

Joensuun kaupunki lähtee nosta­maan syväsa­taman kilpai­lu­kykyä paran­ta­malla sen logis­tiikkaa ja saavu­tet­ta­vuutta. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR) antoi sitovan puoltavan lausunnon Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle EU-rahoituksen myöntä­mi­sestä hankkeelle Joensuun syväsa­taman logis­tiik­kain­fra­struk­tuurin raken­ta­minen (Kilpai­lu­kyvyn nosta­misen vaihe I). Kaupunki haki EU:n ja valtion rahoi­tusta 1,2 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy kevään 2022 aikana ja kestää vuoden 2023 loppuun.Hankkeen katso­taan palve­levan maakunnan teolli­suuden tarpeita, vaikka Ukrainan sota on hiljen­tänyt rahti­lii­ken­teen Saimaan kanavan kautta maail­malle. Syväsa­taman ja sen vieressä sijait­sevan Green Park-yrityspuiston kehit­tä­minen ovat olleet keskei­simpiä elinkei­noe­lämän ja työpaik­kojen kehit­tä­mi­sa­lueita Joensuun keskus­tassa. Alueelle on jo sijoit­tunut useita yrityksiä hyvien liiken­neyh­teyk­sien houkuttelemana.

Hankkeen ensim­mäi­seen vaihee­seen sisäl­tyvät laajen­nusa­lueen lisäpoh­ja­tut­ki­mukset ja mittaukset sekä kenttä­alueen ja satama­rai­teen raken­nus­suun­nit­telu. Satama-alueella tehdään penger­täyt­töjä, pinta­kui­va­tus­jär­jes­te­lyjä, vesihuol­to­jär­jes­telmiä ja päällys- ja pinta­ra­ken­teita. Lisäksi raken­ne­taan valaistus ja maasähkö. Näillä pohjus­te­taan jatko­toi­men­pi­teitä, joihin kuuluvat mm. uusi laiva­lai­turi ja satama­raide. Satama­kentän pinta-ala on noin 5,8 hehtaaria. 

Hanke toteuttaa POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman älykkään erikois­tu­misen painopis­tettä “Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä” sekä “Toimiva liiken­ne­jär­jes­telmä” ‑teemoja. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen erityis­ta­voi­tetta 1.2 paran­ta­malla pk-yrityksille tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä.

Heinä­veden sataman infra ja palvelut uuteen matkailuaikaan

MYR sai tiedok­seen, että satama­toi­minnan kehit­tä­mistä on luvassa myös Heinä­ve­dellä kahden hankkeen siivit­tä­mänä. ELY-keskukselta yhteensä 450 000 euron rahoi­tuksen saanut hanke­ko­ko­nai­suus sisältää matkailua ja virkis­tys­käyttöä palve­levia inves­toin­teja ja muita kehittämistoimenpiteitä.

Hanke­pa­rissa Heinä­veden sataman inves­toinnit luonto­mat­kailun kehityk­seen ja Heinä­veden sataman kehit­tä­mis­toi­men­pi­teet luonto­mat­kailun kehityk­seen paran­ne­taan sataman palve­lu­va­rus­tusta, infra­struk­tuuria ja ympäristöä sekä luodaan pohjaa matkai­lu­pal­ve­lujen kehit­tä­mi­selle ja luonto­mat­kai­lubrändin vahvistamiselle.

Inves­toin­ti­hank­keessa raken­ne­taan mm. veneen­las­ku­luiska, laituri- ja ranta­ra­ken­teita sekä vihera­lueita. Venei­li­jöiden palve­luita paran­ne­taan mm. tankkaus­pis­teellä, septi­tan­killa ja sähkö­la­taus­pis­teellä. Hankkeessa laadi­taan myös toteu­tet­ta­vuus­sel­vitys ja liike­toi­minnan kannat­ta­vuus­las­kelmat pavil­jon­gille ja majoitusinvestoinneille.

Heinä­veden kunnan hallin­noimat hankkeet kestävät vuoden 2023 loppuun.

Tukea kansa­lais­läh­töi­sille kehittämishankkeille

MYR sai tiedok­seen, että ELY-keskus on tehnyt myönteisen 250 000 euron rahoi­tus­pää­töksen KANTO Kansa­lais­toi­mi­ja­läh­töisen kehit­tä­misen koordinaatio- ja viestin­tä­hank­keelle. Hankeen tehtä­vänä on koordi­noida ja tukea kansa­lais­toi­mi­ja­läh­töisiä ESR+ ‑kehit­tä­mis­hank­keita koko Pohjois-Karjalan alueella uudella rahoi­tus­kau­della. Samalla se edistää järjes­töjen hankeo­saa­mista ja tuloksellisuusviestintää.

Tavoit­teena on vahvistaa yhdis­tysten hanke- ja osalli­suus­osaa­mista, keski­näistä yhteis­työtä sekä yhteis­työtä kuntien ja Siun soten/hyvinvointialueen kanssa hankkeiden toteut­ta­mi­sessa. Lisäksi kansa­lais­toi­mi­joiden hankkeissa mm. tuetaan monipuo­lisin keinoin heikossa työmarkkina-asemassa olevien henki­löiden kiinnit­ty­mistä yhteis­kun­taan sekä torju­taan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Hankkeen kohde­ryh­mänä ovat Pohjois-Karjalaan rekis­te­röidyt yhdis­tykset. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys ry.

Panoksia työvoiman rekry­toin­tiin ja matkailun kehittämiseen

Maakunnan yhteis­työ­ryhmän kokouk­sessa käsitel­tiin myös työvoima- ja matkai­lu­hank­keita. Esimer­kiksi Työnte­ki­jöitä ja matkai­li­joita Pohjois-Karjalaan 2022–2023 ‑hankkeessa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Visit Karelia Oy keskit­tyvät alueen yritysten rekry­toin­tio­saa­misen ja työnan­ta­ja­mie­li­kuvan kehit­tä­mi­seen sekä osaavan työvoiman rekry­toi­mi­seen maakunnan ulkopuolelta.

Tavoit­teena on luoda uutta liike­toi­mintaa ja yhteis­työtä matkai­lu­yri­tysten välillä sekä lisätä matkai­lu­yri­tysten liike­toi­min­tao­saa­mista markki­noinnin ja mediayh­teis­työn osalta. Hanke on saamassa maakun­ta­lii­tolta lähes 390 000 euron rahoituksen.

Muut rekry­toin­tiin ja matkai­luun liittyvät hankkeet, jotka ovat saamassa myönteisen rahoituspäätöksen:

  • Pohjois-Karjalan kansain­vä­lisen rekry­toin­ti­mallin valmis­te­lu­hanke, 11.4.2022–31.5.2023. Hakija Elinkeino‑, liikenne- ja ympäris­tö­kes­kusten sekä työ- ja elinkei­no­toi­mis­tojen kehittämis- ja hallin­to­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 80 000 euroa ELY-keskukselta.
  • Kohti miljoonan yöpymis­vuo­ro­kauden kestä­västi kehit­tyvää kohdetta – Pohjois-Karjalan matkailun elpyminen, 1.4.2022 – 31.12.2023. Hakija Visit Karelia Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 226 409 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Lisäksi MYR sai tiedok­seen seuraa­vien hankkeiden valmistelutilanteen:

  • Kulttuurin unelma­vuosi 2023, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 496 000 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen.
  • Grow²­Lead, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 368 224 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen.
  • Uudet digitaa­liset ratkaisut ja moniläh­de­tieto metsä­teiden kulku­kel­poi­suuden ennus­ta­mi­sessa – Take me home country road, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Luonnon­va­ra­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 348 800 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen.
  • Pk-yrityksille kasvua teolli­sista ekosys­tee­meistä, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Keski-Karjalan Kehit­tä­mis­yhtiö Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 180 000 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen.
  • Ikäih­misen sovel­tuva asumis­tek­no­logia, 1.3.2022 – 31.12.2023. Hakija Joensuun hoiva- ja palve­lu­yh­distys ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 59 000 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen.
  • Karelian ICT-insinöörikoulutuksen vetovoiman kehit­tä­minen, 1.4.2022 – 30.4.2023. Hakija Karelian ammat­ti­kor­kea­koulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 41 339 euroa ELY-keskukselta. Myönteinen.
  • Kansa­lais­toi­mi­ja­läh­töisen kehit­tä­misen koordinaatio- ja viestin­tä­hanke Pohjois-Karjalassa 1.3.2022–31.12.2023. Hakija Keski-Karjalan Jetina ry, tuen siirron­saajat Joensuun Seudun Leader yhdistys ry ja Vaara-Karjalan Leader ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 368 224 euroa ELY-keskukselta. Kielteinen.

MYR:n kokouk­sessa käsitel­tyjen hankkeiden kuvaukset löytyvät esitys­listan liitteistä.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 2.6.2022.