Tiedot­teet

Kulttuu­ri­hy­vin­voinnin edistä­misen suunni­telma valmistui

Pohjois-Karjalan ensim­mäinen kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma kannustaa osallis­tu­maan ja tekemään yhdessä.

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma julkis­tet­tiin Kulttuu­rista hyvin­vointia Pohjois-Karjalaan ‑hankkeen päätös­ti­lai­suu­dessa keski­viik­kona 18.5.2022. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riön erityi­sa­vus­tuk­sella toiminut hanke on ollut tärkeä työruk­kanen suunni­telman laadinnan ohessa, sillä siinä on kokeiltu käytän­nössä erilaisia kulttuu­ri­hy­vin­vointia edistäviä asioita ja kehitetty uusia toimin­ta­mal­leja. Muun muassa Liperin taaja­miin on tulossa yhtei­sö­tai­de­teoksia ja entisen Enon kunnan alueella on ikäih­misten arkea piris­tetty kuvatai­teen ja musiikin keinoin.

Kulttuurin hyvin­voin­ti­pal­ve­luista puhutaan, kun toimin­nalla on kulttuu­risten tai taiteel­listen päämää­rien ohella myös muita yhteis­kun­nal­lisia tavoit­teita, esimer­kiksi nuorten syrjäy­ty­misen ehkäisy tai ikäih­misten kotona asumisen tukeminen. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nupponen toteaa, että maakunnan ensim­mäinen kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma antaa hyvän pohjan tälle työlle.

- Maakun­nassa on vahva tahto­tila kehit­tä­mi­selle. Prosessin aikana on käynyt ilmi, että tämä koetaan tärkeäksi kuntien, järjes­töjen, taitei­li­joiden ja Siun soten piirissä, Nupponen sanoo.

Vuoteen 2025 ulottuvan Pohjois-Karjalan kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman painopis­tea­lueet ovat:

  1. Hyvin­voiva ja osallis­tuva asukas
  2. Elinvoi­mainen yhteisö
  3. Yhteis­toi­mi­juus ja yhdessä tekeminen.

Suunni­tel­massa jokai­selle painopis­tea­lu­eelle on määri­telty kehit­tä­mis­ta­voit­teet sekä niiden kärki­teemat. Kärki­teemat ovat positii­visia lähiajan päämääriä, joihin maakun­nassa tähdä­tään kulttuurihyvinvointitoiminnalla.

Läpileik­kaa­viksi periaat­teiksi on määri­telty, että toiminnan tulee olla avointa, estee­töntä, osalli­suuden mahdol­lis­tavaa, saavu­tet­tavaa, turval­lista, työllis­tävää ja yhtei­söl­li­syyttä edistävää. Suunni­telman toteut­ta­jina ovat maakunnan asukkaat, kulttuu­ri­toi­mijat, taitei­lijat, viran­omaiset, elinkei­noe­lämä, koulu­tusor­ga­ni­saa­tiot, kansa­lais­jär­jestöt ja yhteisöt sekä muut toimijat.

Suunni­telma jalostuu nopeasti käytän­töön. Esimer­kiksi Siun sote on palkannut tulevalle kesälle asian­tun­tijan kehit­tä­mään kulttuurihyvinvointitoimintaa.

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman taustalla on vuonna 2019 hyväk­sytty Pohjois-Karjalan hyvin­voin­ti­stra­tegia. Strate­gia­pro­sessin aikana päätet­tiin laatia erillinen kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telma. Suunni­telman tausta­työtä on siis tehty aktii­vi­sesti useamman vuoden ajan niin kulttuu­ri­toi­mi­joiden kuin myös järjestö- ja kunta­sek­to­ri­toi­mi­joiden kanssa.