Tiedot­teet

Metsä­päivä pohjois­kar­ja­laisin voimin Hokkaidon Suomi-viikolla

Japanin Hokkai­dossa järjes­te­tään Finland Week ‑teema­ta­pah­tuma 28.5.–3.6.2022. Teema­vii­kolla, 1. kesäkuuta, pidetään myös Forestry Day ‑metsä­päivä, jonka järjes­tä­mi­sestä vastaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke. Päivän järjes­te­lyissä ovat mukana ovat myös Team Finland Japanin toimijat eli Suomen Japanin suurlä­he­tystö ja Business Finland Tokion edustusto.

Forestry Day ‑metsä­päivä järjes­te­tään osana hankkeen toista Japanin verkostoitumismatkaa.

Tilai­suu­dessa esitte­levät toimin­toja, tuotteita ja palveluja:

  • Hankey­ri­tykset Oy Arbonaut Ltd., Kesla Oyj ja Waratah (John Deere Forestry Oy). Mukana ovat myös yritysten japani­laiset partnerit: Preci­sion Forestry Measu­re­ment Ltd., Usui Co. Ltd. ja Nikken Corporation.
  • Hankkeen tutkimus‑, kehitys- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tiot sekä näiden yhteistyö- ja kumppa­ni­ta­hojen edustajia Japanista ja Suomesta.

Lisäksi metsä­päi­vään kuuluu minimessut Sappo­rossa, jossa esittäy­tyvät hankkeen muut osallis­tu­jay­ri­tykset: BCon Oy, Plast­hill Oy, BioAca­demy Finland Oy, Metsä­pal­velu Turunen Oy, Penten Oy, Tmi. H. Lappa­lainen sekä ENO Schoolnet ry (ENO-verkkokouluyhteisö).

- Toive metsä­päivän järjes­tä­mi­sestä Suomi-viikolle tuli helmi­kuussa Suomen suurlä­he­tys­töltä ja Business Finlan­dilta, koska meille kerrotun mukaan hankkeemme toteut­ta­ja­ryhmä on tällä hetkellä ainoa Suomesta Japaniin konkreet­tista metsäyh­teis­työtä laaja-alaisesti raken­tava toimi­ja­joukko, kertoo projek­ti­pääl­likkö Petteri Ryhänen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Forestry Day ‑tapah­tuman järjes­tä­mi­sellä tavoi­tel­laan maakunnan metsä­alan toimi­joiden näkyvyyden ja tunnet­tuuden kasvua kohdealueella.

- Samalla se syventää monipuo­lista yhteis­työtä maiden välillä sekä vauhdittaa alan kaupal­lista yhteis­työtä ja vientiä kohdea­lu­eelle, Ryhänen toteaa.

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke päättyy 31.3.2023. Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi hanketta toteut­tavat Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hanke hyödyntää toimin­nas­saan myös Metsä­kes­kuksen asian­tun­te­musta ja Team Finland ‑verkos­toja. Mukana ovat myös useat pohjois­kar­ja­laiset metsä­bio­ta­lous­alan yritykset.

Lisätiedot: Petteri Ryhänen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu, p. 046 922 5621, [email protected]