Tiedot­teet

Nuoret aktii­vi­sina ilmas­to­toi­mi­joina Zero carbon confe­rence for students ‑konfe­rens­sissa

Kansain­vä­linen Zero carbon confe­rence for students ‑konfe­renssi kokosi opiske­li­joita ja opettajia yhteen.

Karelia-ammattikorkeakoulu, Japanin Naganon aluehal­linnon ympäris­tö­osasto, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria sekä ENO Schoolnet ry (ENO-verkkokoulu) järjes­tivät kansain­vä­lisen Zero carbon confe­rence for students ‑ilmasto- ja ympäris­tö­kon­fe­renssin 22.–25.2.2022.

Konfe­renssi jakautui päivä­koh­tai­siin teemoihin: ilmas­ton­muutos, kierto­ta­lous, mikro­muovit ja metsävarat.

Suomesta alusta­jina konfe­rens­siin osallis­tuvat tutki­mus­joh­taja Tuula Jyske Lukesta, lehtori Lasse Okkonen Kareliasta, tutki­ja­toh­tori Emilia Uuras­järvi UEF:sta sekä hankkeen kumppa­niy­ritys BCon Oy:n toimi­tus­joh­taja Marko Uutela. Alustajia ja opiske­li­jae­siin­tyjiä oli heidän lisäksi Japanista, Perusta, Suomesta, Espan­jasta, Keniasta, Kreikasta, Liettuasta ja Ranskasta.

Konfe­renssin tavoit­teena ei ollut pelkäs­tään jakaa tietoa ilmas­to­asioihin liittyen. Siihen sisältyi vahva pedago­ginen näkökulma sekä erityi­sesti nuorten osallis­ta­minen ja heidän toimi­juuden vahvis­ta­minen. Tämän vuoksi ohjel­massa oli sekä asiantuntija-alustuksia että opiske­li­joiden esityksiä. Konfe­renssi onkin hyvä esimerkki mahdol­listaa opiske­li­joiden, tutki­joiden ja yrity­se­dus­ta­jien vuorovaikutus.

”Konfe­renssi oli voimaut­tava kokemus juuri siitä syystä, että mukana oli paljon erilaisia toimi­joita ja konkreet­tisia esimerk­kejä ja oival­luksia jaettiin.” Tuula Jyske, LUKE

”Erityi­sesti minua ilahdutti ratkai­su­kes­keinen ote nuorten esityk­sissä ja kysymyk­sissä sekä niistä välit­tyvä aito innostus pitää huolta ympäristön tilasta.” Emilia Uuras­järvi, UEF

”Puhuminen tässä konfe­rens­sissa oli minulle ensim­mäinen kokemus kansain­vä­li­sestä toimin­nasta ja englan­nin­kie­li­sestä esityk­sestä julki­sesti.” Nimetön opiskelijaesiintyjä 

Kansain­vä­lisiä, avoimia ja nuorille kohden­net­tuja ilmas­to­ta­pah­tumia ei ole liiemmin tarjolla ja se tuli esiin myös palaut­teissa. Konfe­rens­siin rekis­te­röityi yli 1200 osallis­tujaa 44 maasta. Mukana oli opiske­li­joita lukio­lai­sista tohto­rio­pis­ke­li­joihin, tutki­joita, virka­miehiä sekä opettajia opiskelijoineen.

”Vastaa­van­laisia mahdol­li­suuksia päästä suunta­maan sanomaa tulevai­suuden vaikut­ta­jille ei kovin usein tule vastaan” Marko Uutela, BCon Oy

”Olin hyvin vaikut­tunut tapah­tuman kansain­vä­li­sestä laajuu­desta ja nuorten innos­tu­nei­suu­desta ja osallis­tu­misen aktii­vi­suu­desta” Lasse Okkonen, Karelia-amk

”Konfe­renssi ylitti odotuk­seni. Oli hienoa, että osallis­tujia ja puhujia oli niin monesta maasta. Konfe­renssi motivoi minua opiske­le­maan alaa.” Nimetön palaute

”Konfe­rens­siin osallis­tu­malla minä ja opiske­li­jani ymmär­rämme paremmin hiili­neut­raa­liuden merki­tyksen ympäris­tölle ja meidän tervey­delle.” Nimetön palaute

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke on Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton rahoit­tama. Tavoit­teina on mm. rakentaa monita­hoista yhteis­työtä Pohjois-Karjalan, Japanin Naganon maakunnan ja Naganon Inan kaupungin välille.

Lisätiedot:

Petteri Ryhänen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu, 046 922 5621, [email protected]

Kaija Saramäki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu (myös tiedotus ENO Schoolnet ry:n osalta), 050 441 2853 tai 044 922 2551, [email protected]