Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toteutus alkanut vilkkaasti

Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toimeen­pa­nolle annet­tiin viral­linen lähtö­lau­kaus 31.3. pidetyssä Kestä­västi kasvava, älykkäästi sopeu­tuva Pohjois-Karjala -webinaa­rissa. Avaus­ti­lai­suu­teen osallistui runsaat sata henkilöä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton eri sidosryhmistä.

Uuden maakun­taoh­jelman (POKAT 2025) tavoit­teita toteut­tavia hankkeita on jo saatu hyvin liikkeelle. Eniten hankkeita on vireillä älykkään erikois­tu­misen teemoissa eli hyvin­voin­nissa, koulu­tuk­sessa ja metsä­bio­ta­lou­dessa. Kaikkiaan käynnissä on 69 hanketta rahoi­tuksen ollessa 12,4 miljoonaa euroa. Hankkeita toteuttaa 40 eri toimijaa, ahkerimpia hakijoita ovat olleet Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Suurin hanke on ESR-rahoitteinen Ennalta ehkäi­sevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa (896 580 euroa).

Hankkeita on rahoi­tettu seitse­mästä eri ohjel­masta: EU-rahoituksesta käytössä ovat olleet EAKR, ESR, Maaseu­tu­ra­hasto, Horisontti 2020 ja Pohjoinen Periferia ja Arktinen, kansal­li­sesta rahoi­tuk­sesta Alueiden kestävä kasvu ja elinvoima AKKE ja alueel­li­sesta rahoi­tuk­sesta Pohjois-Karjalan Tulevaisuusrahasto.

Maakun­taoh­jelman päälin­jauksia ovat Pohjois-Karjalan elinvoiman kasvat­ta­minen ja vahvuuk­sien hyödyn­tä­minen, saavu­tet­ta­vuus, asukkaiden hyvin­voinnin ja terveyden paran­ta­minen sekä osaamisen ja koulu­tuksen vahvis­ta­minen. Kaikkia kehit­tä­mis­toimia ohjaa niin sanottu ilmas­to­viisas toimin­ta­tapa. Kansain­vä­linen yhteistyö on merkit­tä­vässä roolissa.

Maakun­taoh­jel­maan kuuluu myös älykkään erikois­tu­misen strategia, jonka painopis­teinä ovat uudis­tuva teolli­suus ja kehit­tyvät tekno­lo­giat, puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä sekä innova­tii­viset ja kestä­västi tuotetut palvelut.

Avaus­se­mi­naarin myötä aloit­tavat toimin­tansa myös POKAT-asiantuntijaryhmät, joiden kautta maakunnan kehit­tä­mi­seen osallistuu laaja joukko eri alojen vaikut­tajia. Ryhmiä on yhteensä 13 ja niihin kuuluu lähes 400 henkeä.

Maakun­taoh­jelman toimia rahoi­te­taan pääsään­töi­sesti EU-rahoitukselta ja joiltakin osin kansal­li­silla varoilla. Pohjois-Karjala saa Euroopan unionin ja valtion rahoi­tusta yhteensä 214 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027. Tänä vuonna kansal­lisia alueke­hi­tys­va­roja on käytössä noin 1,5 miljoonaa.

Edelli­sellä maakun­taoh­jel­ma­kau­della Pohjois-Karjalassa toteu­tet­tiin yli 500 kehit­tä­mis­han­ketta, joiden kautta uusia työpaik­koja syntyi noin 2 400. Euroissa mitat­tuna suurin hanke oli Joensuun Luotsi -työlli­syys­hanke (7,9 miljoonaa euroa, ESR).