Tiedotteet

Jatkuvan oppimisen teemavuosi käynnissä – joustavaa täsmäkoulutusta työelämän tarpeisiin

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Pohjois-Karjalassa on meneillään teemavuosi, joka tuo jatkuvaan oppimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja palveluja työikäisille ja työnantajille.

Pohjois-Karjala on vahva koulutusmaakunta. Koulutuspalveluita on kehitetty määrätietoisesti vuosien ajan. Työelämän osaamistarpeiden nopeat muutokset haastavat koulutusorganisaatiot uudistamaan jatkuvan oppimisen palveluita. Työelämä tarvitsee räätälöityjä, joustavia ja koulutusorganisaation rajat ylittäviä koulutuskokonaisuuksia.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Työelämän näkökulmasta jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää työntekijöiden osaamista. Samalla varmistetaan, että yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Yrityksen koulutusmyönteisyys paitsi houkuttelee uusia työntekijöitä, mutta myös pitää kokeneemman kaartin mukana.

Pohjois-Karjalassa jatkuvaa oppimista ja sen palvelujärjestelmää kehitetään koulutusorganisaatioiden oman kehittämisen lisäksi myös verkostotoiminnan kautta. Jatkuvan oppimisen verkosto vahvistaa toimijoiden yhdessä tekemistä ja koulutuspalveluiden jatkojalostamista sekä luo pohjaa jatkuvan oppimisen rakenteelle ja yhteiselle toimintamallille.

Verkostossa ovat mukana alueen oppilaitokset ja muut työelämätoimijat. Koordinaatiovastuu on tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella ja maakuntaliitolla.

Ennakointitiedon ja -kyvyn merkitys korostuu jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämisessä. Tässä työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö on ehdottoman tärkeää.

Myös kaikkien oikeus osaamisensa kehittämiseen on varmistettava, sillä uhkana on, että osa työikäisestä väestöstä jää ulkopuolelle. Esimerkiksi koulutuksessa aliedustettujen ryhmien tavoittamiseen on kiinnitettävä huomiota. Opiskelija tarvitsee tukea ja ohjausta, ja opiskelun kuormittavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Nämä asiat koskevat myös alueelle kiinnittyviä kansainvälisiä osaajia.

Pohjois-Karjalassa on käynnissä jatkuvan oppimisen teemavuosi. Tavoitteena on tuoda jatkuvaan oppimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja palveluja tutuksi pohjoiskarjalaisille työikäisille ja työnantajille. Tämä kirjoitus käynnistää sarjan, jossa jatkuvan oppimisen verkoston jäsenet käsittelevät aihetta eri näkökulmista.