BIO4ECO

BIO4ECO — kestävän alueel­lisen bioener­gia­po­li­tiikan pelinrakentaja

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on mukana huhti­kuussa 2016 käynnis­ty­neessä Bio4Eco-hankkeessa. Bio4Eco tukee siirty­mistä vähähii­li­seen talou­teen erityi­sesti uusiu­tuvan energian, raken­nusten energia­te­hok­kuuden sekä metsä- ja maata­lous­bio­massan käytön osalta. Hanke on rahoi­tettu Interreg Europe –ohjel­masta.

Hanke kuuluu EU:n vähähii­lisen talouden kehit­tä­misen toimin­ta­lin­jaan, jonka tavoit­teena on parantaa alueke­hi­tys­suun­ni­tel­mien, ‑ohjel­mien ja strate­gioiden toteut­ta­mista etenkin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman ja euroop­pa­laisten alueyh­teis­työ­oh­jel­mien vähähii­li­seen talou­teen tähtää­vien toimen­pi­teiden osalta.

Hankkeen puitteissa järjes­te­tään temaat­tisia työpa­joja ja opinto­vie­rai­luja sekä tuetaan paikal­lista sidos­ryh­mä­työs­ken­telyä. Tavoit­teena on, että hanke johtaa uusiu­tuvan energian osuuden kasvuun hankea­lueen kokonai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­sessa, tuo bioener­gian ja biota­louden mukaan suunnit­te­luun ja päätök­sen­te­koon ja raivaa tietä tuleville strate­gioille, jotka kytkevät ilmas­to­ta­voit­teet ja alueel­lisen biota­louden toisiinsa.

Hankkeen ensim­mäisen vaiheen aikana (04/2016–09/2018) tehtiin toimin­ta­suun­ni­telma alueel­li­siin tavoit­tei­siin pääse­mi­seksi ja hankkeen toinen vaihe (10/2018–09/2020) sisälsi suunni­telman toteut­ta­misen ja seurannan. Elokuussa 2021 hankkeelle myönnet­tiin lisära­hoi­tusta ajalle 10/2021–03/2023. Jatko­hank­keessa analy­soi­daan COVID-19-pandemian vaiku­tuksia hankea­lueen biota­lous­sek­to­rille sekä tunnis­te­taan ja jaetaan hyviä käytän­töjä, jotka auttavat sektoria kriisin yli ja kohti uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen kokonais­bud­jetti on 1 625 610 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton osuus on 205 644 euroa.

Hanketta johtaa Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC (Espanja).

Hankkeen kumppanit ovat:

  •     Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC (Espanja)
  •     Regional Council of North Karelia (Suomi)
  •     French Federa­tion of Forest Munici­pa­li­ties (Ranska)
  •     Latvian Forest Owner’s Associa­tion (Latvia)
  •     Ministry of Agricul­ture Republic of Latvia (Latvia)
  •     Regional Develop­ment Agency Centru (Romania)
  •     Slovenia Forest Service (Slovenia)

Execu­tive forest agency (Bulgaria), Govern­ment of Catalonia – Direc­to­rate General of Natural Environ­ment (Espanja) ja Abruzzo Region – Rural Develop­ment and Fishe­ries Policies Depart­ment (Italia) olivat mukana hankkeen kahdessa ensim­mäi­sessä vaiheessa, mutta eivät enää jatko­kau­della 10/2021–03/2023.