Tiedot­teet

Maakun­ta­päivä tuo kulttuu­rie­lä­myksiä elokuun päätteeksi

Pohjois-Karjalan vilkas tapah­tu­ma­kesä jatkuu maakun­ta­päivän kulttuu­rie­lä­mysten muodossa. Maakun­ta­päivää juhlis­te­taan elokuun toisella puolik­kaalla eri puolilla Pohjois-Karjalaa järjes­tet­tä­vissä ilmai­sissa yleisö­ta­pah­tu­missa. Maakun­ta­liitto valitsi tapah­tu­mien toteut­ta­jiksi kymmenen kulttuu­rialan toimijaa keväällä järjes­tetyn kilpai­lu­tuksen kautta.

Erään­lainen varas­lähtö maakun­ta­päivän viettoon otettiin jo 13. elokuuta, jolloin Sirkus Supiainen käynnisti seitsemän paikka­kunnan kiertu­eensa. Tänään perjan­taina Rääkkylän maail­man­kar­talle laulanut Värttinä palaa kotiinsa Rasivaaran kylälle. Luvassa on myös mm. nykytai­de­ta­pah­tuma, yhteis­lau­lu­kiertue, hoiva­ko­ti­kiertue ja teatte­rie­si­tyksiä. Osa tapah­tu­mista strii­ma­taan, joten niistä pääsee nautti­maan myös etänä tai myöhemmin. Lisäksi maakun­ta­päivää juhlis­te­taan muissakin kuin maakun­ta­liiton rahoit­ta­missa tilaisuuksissa.

- Kaikilla on vielä tuoreessa muistissa, kuinka korona hiljensi turut, torit ja tapah­tu­ma­paikat. Halusim­mekin nostaa kulttuu­ri­ta­pah­tumat uudis­tu­neen maakun­ta­päivän ensim­mäi­seksi teemaksi. Kuten sanotaan, kulttuuri kokoaa ihmiset yhteen, maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen kertoo.

Maakun­ta­päivä huipentuu tuttuun tapaan elokuun viimei­senä lauan­taina, mikä on tänä vuonna 27.8. Päivä avataan kello 9 lipun­nos­tolla Pielis­joen linnan pihalla. Tilai­suu­dessa jaetaan kaksi palkintoa: Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ja Tunnustus maakunnan eteen tehdystä työstä.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään nyt viidettä kertaa. Juhla perustuu 30.8.1721 solmit­tuun Uuden­kau­pungin rauhaan, jolloin Pohjois-Karjalan alue määri­tel­tiin ensim­mäisen kerran.