Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan metsä­osaa­minen huomioi­tiin Japanin pääuutisissa

Mitkä kaksi Suomen delegaa­tiota ovat päässeet Japanin pääuu­ti­siin (NHK) viimeisen parin vuoden aikana?

Päämi­nis­teri Sanna Marinin ja Pohjois-Karjalan Japani-hankkeen delegaatiot.

Keski­viik­kona 8.6. lähetetty uutinen käsit­telee maakun­ta­joh­taja Markus Hirvosen johtaman delegaa­tion ja Naganon prefek­tuurin kuver­nöörin Shuichi Aben tapaa­mista.

Pohjois-Karjalan edustajat olivat Japanissa kaksi viikkoa edistä­mässä yhteis­työtä metsä­ta­lou­dessa ja metsien käytössä. Pohjois­kar­ja­laiset Japani-hankkeen toimijat mm. järjes­tivät metsä­päivän, joka oli osa Hokkai­dossa 28.5.–3.6. pidetyn Suomi-viikon ohjelmaa.

Yhteis­työstä sovit­tiin kolme vuotta sitten Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton sekä Japanin Naganon prefek­tuurin aluehal­linnon ja Naganon Inan kaupungin välillä. Sen myötä käynnistyi Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke.  

Korona-aika on vaikeut­tanut yhteis­työtä, sillä esimer­kiksi Japanissa järjes­te­tyille metsä­ko­ne­mes­suille ei ole voitu osallistua siinä mitassa mitä alun perin suunni­tel­tiin. Hirvosen mukaan konkreet­tisia asioita alkaa viimein tapahtua.

- Esimer­kiksi Riveria myy nyt Japaniin harves­te­ri­kul­jet­ta­ja­kou­lu­tusta ja vastaa­ville muille koulu­tuk­sille on kova kysyntä. Tärkeintä on, että yritykset saavat uusia ovia auki. Meidän tehtävä on avata latua juuri yrityk­sille, ja palaut­teen perus­teella näyttää hyvältä, Hirvonen kertoo.

Japani-hanke – tarkemmin Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022, vie pohjois­kar­ja­laista metsä­bio­ta­louden osaamista, asian­tun­te­musta, tuotteita ja palve­luja Naganon alueelle, jossa metsä­va­rojen hyödyn­tä­minen, metsä­alan kehit­tä­minen ja siihen liittyvä liike­toi­minta ovat vielä kehit­ty­vässä vaiheessa. Vasta­vuo­roi­sesti hanke avustaa japani­laisen osaamisen, asian­tun­te­muksen ja yritysten verkos­toi­tu­mista pohjois­kar­ja­laisten toimi­joiden kanssa.

Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi hanketta toteut­tavat Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hanke hyödyntää toimin­nas­saan myös Metsä­kes­kuksen asian­tun­te­musta ja Team Finland ‑verkos­toja. Mukana on myös useita maakunnan metsä­bio­ta­lous­alan yrityksiä.

Lisätiedot maakun­ta­joh­taja Hirvo­selta (yhteys­tiedot alla) ja Japani-hankkeen projek­ti­pääl­likkö Petteri Ryhäseltä. p. 046 922 5621, [email protected].