Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan vaihe­maa­kun­ta­kaa­vasta tehtiin yksi valitus

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen liittei­neen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta.

Vaihe­kaa­vassa tarkas­tel­tiin turve­tuo­tantoa, arvok­kaita soita ja raken­nettua kulttuu­riym­pä­ristöä. Samalla kumot­tiin voimassa olleen maakun­ta­kaavan vanhen­tu­neet kaava­va­raukset turve­tuo­tannon osalta sekä maakun­nal­lisen raken­netun kulttuu­riym­pä­ristön osalta.

Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry on tehnyt kaava­pää­tök­sestä kunnal­lis­va­li­tuksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitus koskee kaavan turve­tuo­tan­toa­lueiden ratkaisua.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus tulee alkusyk­systä antamaan lausunnon kaava­va­li­tuk­sesta ja tekemään päätöksiä kaavan voimaantulosta.