Tiedot­teet

Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto kohtaa­mis­paikkaa emännöi­välle Mirja Mölsälle

Minulla on taustaa ravintola-alalta ja torikaup­pi­aana, joten olen tottunut kohtaa­maan erilaisia ihmisiä. Kun valmis­tuin sosio­no­miksi, haaveilin tämän­kal­tai­sesta työstä ja se haave on toteu­tunut. Koen, että tämä ei ole työtä ollen­kaan, rakastan tätä.

Näin sanoo yhtei­sö­koor­di­naat­tori Mirja Mölsä, joka sai Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinnon maakun­ta­päi­vänä 27.8.

Mölsä työsken­telee Kontio­lahden kirkon­ky­lällä toimi­vassa Kontio­tu­vassa, josta on muodos­tunut paikal­listen asukkaiden ja yhdis­tysten yhteinen olohuone. Taustalla on Stean-rahoittama ja Kontio­lahden työttömät ry:n hallin­noima kolme­vuo­tinen hanke, jonka tavoit­teena on vähentää yksinäi­syyttä ja lisätä yhtei­söl­li­syyttä. Yhteis­työssä on mukana useita yhdis­tyksiä ja Kontio­lahden kunta, joka on antanut maksutta tilat toimintaa varten.

— Tänne saa tulla sellai­sena kuin on, kaikki ovat samanar­voisia. Tietysti asial­li­sesti pitää käyttäytyä. Ja kävijöitä on oikeasti vauvasta vaariin. Nuorim­mainen on tullut äitinsä kanssa puoli­vuo­ti­aana ja vanhin on jo jonkin matkaa yli 90-vuotias. Toiset tulevat tapaa­maan ihmisiä, joillekin riittää päivän lehtien lukeminen kahvi­kupin ääressä. Iltapäiviä vilkas­tut­tavat alakou­lu­laiset, jotka tulevat koulun jälkeen välipa­lalle, pelaa­maan ja tekemään läksyjä. Teemme myös yhteisiä retkiä kävijöiden toiveiden mukaan, Mölsä kertoo toiminnasta.

Kävijöillä voi olla erilaisia huolia ja murheita arjes­saan. Mölsän mukaan näistä keskus­tel­laan, kun luottamus syntyy.

— Olemme pyrki­neet autta­maan ja ohjaa­maan erilaisten palve­luiden pariin. Kuunte­le­minen on vähintä, mitä voimme tarjota. Tiedän, että tämä palkinto tuli täällä käyneiden ihmisten esittä­mänä. Tämä antaa lisää virtaa.

Virtaa Mölsällä näyttää riittävän. Hän koordinoi myös Kontio­lah­delle saapu­neiden ukrai­na­laisten pakolaisten avustustoimintaa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää vietet­tiin nyt viidettä kertaa. Pohjois-Karjalan hyveitä ovat yhtei­söl­li­syys ja hyvän­tah­toinen uteliai­suus toisia ihmisiä kohtaan. Maakun­tamme yhteinen pyrkimys on, että kukaan ei jää yksin.

Lisätiedot: Kontio­tuvan yhtei­sö­koor­di­naat­tori Mirja Mölsä, p. 050 346 8893, [email protected], Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen, markki­noin­ti­pääl­likkö p. 050 366 2597, [email protected]