Digio­sal­li­suus

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeessa kehite­tään digitu­ki­tai­toja ja yhteistyötä

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeessa luodaan pysyvä toimin­ta­malli Pohjois-Karjalan digitukiverkostolle. 

Verkos­toon voivat liittyä Pohjois­Kar­ja­lassa digitukea antavat ja sitä kehit­tävät toimijat. Tällaisia toimi­joita ovat mm. kunnat, kansalais- ja työväen­opistot, viran­omaiset, kirjastot, järjestöt, hankkeet ja vapaa­eh­toiset digitu­kijat. Kaikkien näiden tahojen yhteistyö on tarpeel­lista maakunnan asukkaiden sujuvan digiarjen turvaamiseksi.

Hankkeessa kehite­tään kuntien asioin­ti­pis­teiden työnte­ki­jöiden digitu­ki­tai­toja järjes­tä­mällä koulu­tuksia digituen keskei­sistä aihepii­reistä. Koulu­tusta järjes­te­tään tarpeiden mukaan esimer­kiksi digituen ohjaus­osaa­mi­sesta, tieto­tur­vasta ja sähköisten palve­luiden käytöstä. Koulu­tukset tulevat olemaan myös kaikkien digitu­ki­ver­koston jäsenten käytössä. 

Hankkeessa rohkais­taan kansa­laisia käyttä­mään vahvan tunnis­tau­tu­misen sähköisiä palve­luita tiedot­ta­malla monika­na­vai­sesti tarjolla olevista palve­luista ja saata­villa olevasta digituesta.

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa hanke on Euroopan Sosiaa­li­ra­haston (ESR) rahoit­tama kehit­tä­mis­hanke, jonka rahoi­tusta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke rahoi­te­taan REACT-EU-välineen määrä­ra­hoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteut­tamia toimia.

Hanke toimii koko Pohjois-Karjalan alueella 23.9.2022–31.12.2023.

Digitukea Pohjois-Karjalassa

Digituki on sähköisen asioinnin, ‑palve­luiden ja digilait­teiden käytön tukea.
Digituen tarkoi­tuk­sena on auttaa asiakasta itsenäi­seen ja turval­li­seen laitteiden ja sähköisten palve­luiden käyttöön. 

Digituen muotoja ovat

  • Etätuki: chat‑, puhelin- tai videotuki
  • Lähituki: asioin­ti­pis­teet, vertais­tuki, kotiin vietävä tuki
  • Koulu­tukset: verkko­kou­lu­tukset, kansa­lais­opistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opasta­mi­sesta sovel­lusten asenta­mi­seen ja käyttöön­ot­toon. Digituessa ei korjata viallisia digilait­teita. Digituessa ei oteta kantaa sähköisen asioinnin sisäl­töihin (esim. tukien hakeminen, rahan­kä­sit­tely). Näistä asioista vastaa palve­lun­tar­joajan asiakaspalvelu. 

Valitse kunta tai toimija, niin näet, mistä ja miten saat maksu­tonta digitukea.
Osallistu myös SoTyDigi ‑hankkeen ja yhteis­työ­kump­pa­neiden järjes­tä­mälle Rohkeasti digiä! ‑viikolle 6.–10.11. Ohjel­massa on mm. webinaa­reja, työpa­joja ja tukea digin käyttöön. Viikon aikana saat tietoa mm. miten vältyt netti­hui­jauk­silta ja käytät digiä turval­li­sesti. Katso ohjelma: https://sotydigi.fi/tapahtumat/

Lisätie­toja