Blogi

Kenellä on varaa digilaitteisiin?

Suomen Köyhyys­vahti 2022 julkais­tiin YK:n köyhyyden vastai­sena päivänä 17.10. EAPN-FIN – Suomen köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyys­ti­lan­teesta on kooste tilasto- ja tutki­mus­tie­dosta sekä köyhyyttä kokevien ihmisten omista näkemyksistä.

Raportin mukaan vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäy­ty­mis­ris­kissä oli noin 773 000 henkilöä eli 14 prosenttia väestöstä. Korona­pan­demia sekä energian ja elinkus­tan­nusten kallis­tu­minen vaikut­tavat eniten niihin kansa­lai­siin, jotka jo ennen näitä vaikeuksia olivat heikom­massa asemassa. Köyhyys johtaa toden­nä­köi­sesti myös digisyr­jäy­ty­mi­seen. Kun kaikki rahat menevät elinkus­tan­nuk­siin, kenellä enää on varaa digilaitteisiin?

Jotta kansa­lainen pystyisi hoita­maan asiansa, on digilaite, tai useam­pikin, välttä­mät­tö­myys. Yhtey­den­pito, sähköi­sissä palve­luissa asiointi, matka­lip­pujen osto, viihde tai melkein mikä tahansa arkipäivän toiminto vaatii digilait­teen, inter­ne­tyh­teyden ja taitoja laitteiden ja sovel­lusten käyttöön. Digilait­teiden tai digitai­tojen puute hanka­loittaa asiointia, työnsaantia ja ylipäänsä osallis­tu­mista yhteis­kun­nal­li­seen toimintaan.

Digilait­teet ovat kalliita. Ikävä kyllä vaikkapa älypu­he­limen osto ei kuiten­kaan ole kertain­ves­tointi, vaan puhelin on päivi­tet­tävä uudem­paan malliin jopa kahden vuoden välein. Lisäksi älypu­helin ei ole ihanteel­linen väline sähköi­seen asioin­tiin, vaan toden­nä­köi­sesti tarvi­taan toinenkin laite, tieto­kone tai tabletti. Tieto­ko­neiden käyttö­jär­jes­tel­mä­päi­vi­tykset taas voivat johtaa lisäku­luihin ja digituen tarpee­seen päivi­tyk­sien asenta­mi­sessa. Lisäksi laitteet ovat henki­lö­koh­taisia, joten kaikille perheen­jä­se­nille tarvi­taan omat vimpaimet.

Mitä sitten voi tehdä varat­to­muu­desta johtuvan digisyr­jäy­ty­misen ehkäi­se­mi­seksi? Köyhyys­vahti ‑rapor­tissa todetaan: ”Julkisen vallan on tehtävä kaikkensa, jotta mahdol­li­simman moni pystyi­si­käyt­tä­mään digipal­ve­luita: on kehitet­tävä käyttä­jäys­tä­väl­lisiä palve­luita sekä järjes­tet­tävä kaikkien saata­ville digitai­tojen opetusta ja monimuo­toista digitukea.” Jotta digio­sal­li­suus toteu­tuisi, tarvi­taan yhteis­kunnan rahal­lista tukea digilait­teen ja netti­liit­tymän hankin­taan. Lisäksi tarvi­taan digitukea laitteiden ja sähköisten palve­luiden käyttöön. Laitteiden käyttöikä on saatava pidem­mäksi ja laitteista on tehtävä kestä­vämpiä, mikä on myös ympäristöystävällistä. 

Sähköi­sistä palve­luista on tehtävä helppo­käyt­töi­sempiä ja saavu­tet­tavia, mutta mahdol­li­suus kasvok­kai­seen asioin­tiin on yhä säily­tet­tävä. Yksin­ker­taista, eikö totta?

Minna Tuuva
Minna Tuuva