Blogi

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa 

Järjes­tö­ba­ro­metrin 2022 mukaan järjestöt ovat merkit­täviä digituen tarjoajia. Näin on toki ollut niin sanotusti aina. Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsen Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys on tarjonnut digitukea Joensuun Kansa­lais­ta­lolla jo parin­kym­menen vuoden ajan. Tuen aiheet ovat vuosien saatossa muuttu­neet. Ennen opetel­tiin pöytä­tie­to­ko­neen resurs­sien­hal­lintaa, nyt sovel­lusten lataa­mista ja sähköistä asiointia, tulevai­suu­dessa kenties itseoh­jau­tuvan auton käyttöä.

Usein kuulee sanot­tavan, että digituen tarve loppuu ajan mittaan, kun kaikki kansa­laiset ovat oppineet käyttä­mään digilait­teita jo pienestä pitäen. Digituen tarve ei kuiten­kaan ole poistunut yli 20 vuodessa, eikä se poistu tulevai­suu­des­sa­kaan. Tähän on useita syitä. Uusia sähköisiä palve­luita, sovel­luksia, älyte­le­vi­sioita ja inter­ne­tiin yhtey­dessä olevia kodin­ko­neita on enene­vässä määrin. Kotiin vietävän tuen tarve kasvaa varmasti tulevaisuudessa.

Tekno­logia myös monimut­kaistuu. Ennen osasit korjata auton itse, nyt sen vikakoodi pitää viedä autoliik­kee­seen luetta­vaksi. Autojen tieto­ko­neet ovat englan­nin­kie­lisiä, mikä varmaankin myös vaikeuttaa ymmär­tä­mistä. Tekno­lo­gian monimut­kais­tu­minen herättää vastus­tusta sen käyttöön ja epäilyksiä uuden tekno­lo­gian hyödyl­li­syy­destä. Uutta tekno­lo­giaa on tosin aina vastus­tettu, mutta aikanaan esimer­kiksi pyykki­kone oli helppo omaksua käyttöön, koska se helpotti fyysistä työtä. Nykyajan pyykki­ko­neen käyttöön tarvi­taan digitaitoja.

Esko Valtaoja sanoi eräässä Digi- ja väestö­tie­to­vi­raston seminaa­rissa, että haluaa yhä pysyä jossain määrin työssä yliopis­tolla, koska saa sieltä digitukea. Eläkkeelle jäädessä moni jää ilman it-tukihenkilöä, joka on työpai­kalla ollut tarvit­taessa saata­villa. Eläkkeellä ei myöskään saa tietoa uusista ohjel­mista tai järjes­tel­mien muutok­sista samalla tavalla kuin työssä ollessa. Välttä­mättä ei ole halua enää seurata digikehitystä.

Tekno­lo­gian nopean kehityksen myötä ohjelmia ja erilaisia laitteita on niin paljon, että yksi henkilö — edes digituen ammat­ti­lainen — ei enää voi niitä kaikkia hallita. Siksi tarvi­taan verkos­toja, joissa jäsenet täyden­tävät toistensa osaamista. Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsenten maakun­nas­samme antamaa digitukea on koottu kunnit­tain ja toimi­joit­tain Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeen netti­si­vulle. Tutustu tarjon­taan ja vinkkaa kaverille: pohjois-karjala.fi/digituki.

Digituki kuuluu kaikille.

Minna Tuuva
Minna Tuuva

Kirjoit­taja toimii projek­ti­suun­nit­te­li­jana Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeessa.