Kategoriat
Blogi

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa

Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa  Järjes­tö­ba­ro­metrin 2022 mukaan järjestöt ovat merkit­täviä digituen tarjoajia. Näin on toki ollut niin sanotusti aina. Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsen Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys on tarjonnut digitukea Joensuun Kansa­lais­ta­lolla jo parin­kym­menen vuoden ajan. Tuen aiheet ovat vuosien saatossa muuttu­neet. Ennen opetel­tiin pöytä­tie­to­ko­neen resurs­sien­hal­lintaa, nyt sovel­lusten lataa­mista ja sähköistä asiointia, tulevai­suu­dessa kenties itseoh­jau­tuvan auton käyttöä. […]