Tiedot­teet

Miikka Kotilai­selle Maakunnan kehit­täjä ‑palkinto

Puuar­tisti Oy:n yrittäjä ja luova johtaja Miikka Kotilainen, 33, on Pohjois-Karjalan maakunnan kehit­täjä 2022. Kotilainen palkit­tiin Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Joensuun kaupungin järjes­tä­mässä Uuden vuoden vastaa­no­tossa 5.1.2023 Joensuussa.

Maakunnan kehit­täjä ‑palkintoa on jaettu vuodesta 1993 alkaen ja sen myöntävät maakun­ta­liitto ja Joensuun nuorkaup­pa­ka­mari. Nuorkaup­pa­ka­marin puheen­joh­taja Eveliina Räsäsen mukaan Miikka Kotilainen edustaa modernia ja omaan tekemi­seen luottavaa pohjois­kar­ja­laista toimin­ta­kult­tuuria. Palkinto halut­tiin antaa urallaan hyvässä vauhdissa olevalle henki­lölle ja näin kannustaa jatka­maan valitulla tiellä.

- Palkinnon tavoit­teena on nostaa kehit­tä­mis­henkeä Pohjois-Karjalassa. Miikka on omalla esimer­kil­lään näyttänyt, kuinka nuori yrittäjä voi tehdä luovasta alasta bisneksen ja viedä Pohjois-Karjalan tunnet­tuutta eteen­päin jopa kansain­vä­li­sesti. Meidän tulee pitää katse tulevai­suu­dessa, maakunnan tulevai­suus on nuorissa, Räsänen sanoo.

Puuar­tisti on saanut kansal­lista huomiota peliyhtiö Supercellin toimiston juurak­ko­saunan suunnit­te­li­jana ja toteut­ta­jana. Vaikka saman­laisia saunoja olisi haluttu muual­lekin, Kotilainen on pitänyt kiinni yrityk­sensä linjasta: kahta saman­laista sisus­tus­rat­kaisua tai kalus­tetta ei toteuteta.

- Minulla on ollut vahva visio alusta lähtien. Haluan, ettei meitä valitan hinnan takia vaan meidän tiimin, tekemisen ja tarinan ansiosta. Meillä on vahva brändi, mikä auttaa eteen­päin. Matkan varrella on ollut myös vastoin­käy­misiä ja oppira­hojen maksa­mista. Ajattelen kuitenkin niin, että pitää luottaa itseensä, kokeilla ja uskaltaa myös epäon­nistua. Olipa se bändi tai yritys, niin ideoita ei kannata hieroa omissa oloissa liian pitkään, vaan lähteä liikkeelle. Kannattaa edetä pienin askelein eikä lähteä heti tavoit­te­le­maan täydel­li­syyttä, Kotilainen sanoo.

Puuar­tisti on kehit­tänyt tapoja hyödyntää hukka­puuta kalus­ta­mi­sessa ja sisus­ta­mi­sessa. Kierto­ta­lous on vahvasti mukana myös Kotilaisen uudessa, teolli­seen kokoluok­kaan tähtää­vässä toimin­nassa. Kyseessä on innovaatio, jossa raken­nus­työ­maiden purku­puu­ta­vara käsitel­lään uuteen käyttöön sovel­tu­vaksi energiaksi poltta­misen sijaan. Menetel­mässä kuumen­ne­taan sahata­varaa niin, että puun pinta­kerros hiiltyy. Tämä tuhoaa lahot­tajat ja puusta tulee samalla säänkestävämpää. 

- Uutta ideaa viedään eteen­päin toisella, vasta­pe­rus­te­tulla Hiil Oy:llä, jolle raken­ne­taan tuotan­to­laitos Pohjois-Karjalaan. Ja näitä laitoksia voi perustaa eri puolille maata ja ulkomaille. Se tarkoittaa sitä, että voimme vaikuttaa positii­vi­sesti ympäris­töön ihan eri mitta­kaa­vassa kuin nyt, Kotilainen kertoo.

Maakunnan kehit­täjä ‑palkinnon tavoit­teena on aktivoida asukkaita työsken­te­le­mään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karjalan hyväksi. Kehit­tä­jä­pal­kinnon saaja on samalla myönteinen esimerkki maakunnan menes­tyk­sestä. Vuoden 2021 maakunnan kehit­täjä on lieksa­lainen yrittäjä Timo Väänänen.

Maakunnan kehit­täjä 2022, palkintoperustelut:

  • Miikka Kotilainen on omalla esimer­kil­lään näyttänyt, kuinka nuori yrittäjä voi innova­tii­vi­sella idealla menestyä maailmanlaajuisesti.
  • Hän tuottaa pohjois­kar­jai­sesta puusta uniik­keja tuotteita ja sisus­tus­rat­kai­suja, jotka on tunnettu niin valta­kun­nal­li­sesti kuin myös kansain­vä­li­sesti. Tunnet­tuja töitä on mm. peliyhtiö Supercellin pääkont­torin sauna­tilat ja Ähtärin eläin­puiston pandapallot.
  • Miikka Kotilainen on paikal­linen toimija, jonka liike­toi­mintaa ohjaavat vahvasti vastuul­liset ja kotimaiset arvot. Puuartisti-yrityksen toimin­nassa huomioi­daan erinomai­sesti kestävä kehitys ja vastuul­li­suus. Tuotan­to­laitos on varus­tettu aurin­ko­pa­nee­leilla ja puujäte menee paikal­li­seen voima­lai­tok­seen. Miikka on raken­ta­massa jätepuun kierrät­tä­mi­seen tähtäävää teollisen mitta­kaavan kierto­ta­lous­toi­mintaa uudella Hiil Oy:llä.

Miikka Kotilainen

  • Syntynyt Kontio­lah­della v. 1989.
  • Puuar­te­saani ja puuseppämestari.
  • Perusti Puuartisti-yrityksen Kontio­rannan entiselle varuskunta-alueelle vuonna 2014. Yrityksen osakas 20 % osuudella veli Joona Kotilainen.
  • Yritys työllistää tällä hetkellä Miikan lisäksi kuusi henkilöä. Liike­vaihto 469 000 euroa vuonna 2021.
  • Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi yrityk­selle maakun­nal­lisen ympäris­tö­pal­kinnon 10.11.2022.
  • Pohjois-Karjalan Yrittäjät myönsi Miikka ja Joona Kotilai­selle vuoden nuori yrittäjä palkinnon 21.4.2020.
  • Naimi­sissa, yksi lapsi.

Lisätiedot: Miikka Kotilainen, maakunnan kehit­täjä 2022, p. 050 569 0581, [email protected], Markus Hirvonen, maakun­ta­joh­taja, 050 357 7739, [email protected], Eveliina Räsänen, Joensuun nuorkaup­pa­ka­marin puheen­joh­taja, p. 050 408 2554, [email protected]