Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan ja Naganon yhteistyö laajenee metsä­bio­ta­lou­desta elintarviketoimialalle

JETRO (Japan External Trade Organiza­tion) järjestää japani­laisten ruoan ja juoman mininäyt­telyn helmi­kuun puoli­vä­lissä Riverian Niskalan kampuk­sella. Tapah­tumaa isännöivät Pohjois-Karjalan keittiö­mes­tarit ja Riveria.

Mininäyt­te­lyssä esitel­lään japani­laisen ruoan perus­tuot­teita, kuten mausteita, soija­kas­tik­keita, liemi­tuot­teita, misoa, nuude­leita ja riisejä. Lisäksi esillä on teetä ja sakea. Tarjolla on myös maistiaisia. Näyttely on avoinna kello 14.–15.2. kello 14–18.00 ja se on suunnattu erityi­sesti japani­laisen ruoan poten­ti­aa­li­sille maahan­tuo­jille, mutta on avoin kaikille.

Mininäyt­telyn yhtey­dessä JETRO:n Lontoon toimiston Agricul­ture and Food Division ‑osaston johtaja Shumpei Iida kertoo japani­lai­sesta elintar­vi­ke­teol­li­suu­desta ja viennin näkymistä Pohjois-Karjalan kauppa­ka­ma­rilla 15.2. kello 10.00.

Ruoka metsän rinnalle Japani-yhteistyössä

Mininäyt­tely tukee osaltaan yhteis­työtä Pohjois-Karjalan maakunnan ja Naganon prefek­tuurin aluehal­linnon välillä. Alueet ovat tehneet yhteis­työtä metsä­bio­ta­lou­dessa parin vuoden ajan.

- Kehit­tä­mis­hanke Naganon kanssa päättyy maalis­kuun lopussa ja suunnit­te­lemme jatko­toi­men­pi­teitä. Uuteen yhteis­työhön mukaan on tulossa MKN Itä-Suomen yritys­pal­velut, joka tuo metsä­osaa­mi­semme rinnalle elintar­vi­ke­toi­mialan asian­tun­te­muksen, yritykset ja näiden kansain­vä­lis­ty­misen kehit­tä­mis­ta­voit­teet, kertoo projek­ti­pääl­likkö Petteri Ryhänen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

- Toimia­la­laa­jennus avaa uusia monipuo­lisia mahdol­li­suuksia pohjois­kar­ja­lai­sille yrityk­sille liike­toi­min­tayh­teis­työhön japani­laisten toimi­joiden kanssa ja ruoka metsän rinnalla mahdol­listaa mielen­kiin­toisia toimia-alarajat ylittäviä yhteis­työ­ra­ken­teita. Tavoit­tee­nahan meillä tässä kaikessa yhteis­työn raken­ta­mi­sessa on, että maakunnan yritysten näkyvyys ja tunnet­tuus jatkai­sivat kasvuaan paitsi Japanissa myös muualla maailmassa.

MKN Itä-Suomen yritys­pal­ve­luiden hallin­noiman ja joulu­kuussa 2022 käynnis­ty­neen Elintar­vi­ke­viennin aloitus Japaniin ‑pilot­ti­hank­keen tavoit­teena on tuottaa ajanta­saista Japanin elintar­vi­ke­toi­mia­la­tie­tä­mystä, avata vienti­ka­navia sekä kartoittaa tärkeimmät myynti­ta­pah­tumat ja messut. Hanke järjestää maalis­kuussa verkos­toi­tu­mis­matkan Foodex-messuille Tokioon.

Lisätie­toja:

JETRO Kaori Maezono-Eskola [email protected]

Pohjois-Karjalan keittiö­mes­tarit, Tarmo Wasenius, [email protected]

Karelia-ammattikorkeakoulu, Petteri Ryhänen, [email protected]

Pohjois-Karjalan kauppa­ka­mari, Antti Toivanen, [email protected]

MKN Yritys­pal­velut, ProAgria Itä-Suomi, Jaana Puhakka, [email protected]