Tiedot­teet

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­haku käynnistyy 15.2.

Maakun­ta­liitto hakee 15 tapah­tumaa, jotka tarjoavat liikun­nal­lisia elämyksiä.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Teeman valin­taan vaikut­tivat uutiset ihmisten liikku­mat­to­muuden ja liial­lisen paikal­laa­nolon aiheut­ta­mista haasteista. Myös maaseu­tua­lueiden koulu­laisten toimin­ta­ky­vyssä on havaittu heiken­ty­mistä enemmän kuin suurissa kaupungeissa.

- Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia aktii­vi­sem­paan elämän­ta­paan. On tärkeää muistaa, että liikunnan ei tarvitse olla tavoit­teel­lista urheilua ja suorit­ta­mista, vaan hyviä vaiku­tuksia saa aikaan ihan arkisella hyöty­lii­kun­nalla, kertoo markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen maakuntaliitosta.

Maakun­ta­päivää viete­tään 11.–27.8. Maakun­ta­liitto tukee maakun­ta­päivän tapah­tu­mien järjes­tä­mistä yhteensä 50 000 eurolla. Tapah­tu­ma­tuen haku avautuu 15.2. ja päättyy 14.4. klo 15.00. Tarjousten perus­teella maakun­ta­liitto valitsee 15 tuettavaa tapah­tumaa, jotka

  • Innos­tavat liikku­maan mahdol­li­simman monta pohjoiskarjalaista
  • Lisäävät tietoi­suutta erilai­sista liikun­ta­muo­doista ja ‑mahdol­li­suuk­sista Pohjois-Karjalassa
  • Edistävät Pohjois-Karjalan luonnon- ja lähilii­kun­ta­paik­kojen hyödyntämistä
  • Kannus­tavat ja haastavat ihmisiä aktii­vi­sem­paan ja liikku­vam­paan elämäntapaan. 

Maakun­ta­liiton tukemat maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille.

Maakun­ta­päi­västä ja mm. tapah­tu­ma­tuen hausta on tietoa osoit­teessa maakuntapaivä.fi. Maakun­ta­liitto järjestää maakun­ta­päivän infon tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jille keski­viik­kona 1.3. kello 15–16. Teams-tilaisuuteen voi ilmoit­tautua maakun­nal­lisen tapah­tu­ma­ka­len­terin kautta.