Tiedot­teet

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden haku käynnissä

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman toinen valmis­te­lu­hank­keiden haku on avautui tänään 15.2. Haku päättyy keski­viik­kona 8.3.2023 kello 12.00 CET.

Valmis­te­lu­hank­keet ovat tärkeä työkalu hyvälaa­tuisten päähan­ke­ha­ke­musten kehit­tä­mi­sessä. Niiden tarkoi­tuk­sena on kehittää hankei­deoita tarkem­paan ja kohden­ne­tum­paan suuntaan, selvittää hankkeen tuotosten tarvetta loppu­käyt­tä­jien ja sidos­ryh­mien keskuu­dessa sekä rakentaa ylikan­sal­lisia kumppanuuksia.

Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) Interreg-ohjelmalla raken­ne­taan elinvoi­maisia, kilpai­lu­ky­kyisiä ja ekolo­gi­sesti kestäviä yhtei­söjä. NPA on valtioiden välisen yhteis­työn ohjelma, joka käsittää Suomessa Pohjois-Karjalan lisäksi seitsemän maakuntaa.