Blogi

Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla!

Viime aikoina on tullut uuden EU:n ohjel­ma­kauden käynnis­ty­misen huumassa laitettua useampi viesti aiheella ”Rahoi­tusta tarjolla”. Niin sitä onkin ja vieläpä erittäin paljon, mutta hyvän idean ja toteut­ta­mis­kel­poisen hanke­suun­ni­telman lisäksi tarvi­taan vielä kaiken­laista, mm. rahaa omara­hoi­tuso­suu­teen ja nohevia hanketyöntekijöitä.

Ilmai­seksi saa vain pohja­tuulta, muistutti mummoni ja sama pätee myös EU-rahoitukseen. Joidenkin ohjel­mien tukipro­sentti voi olla jopa se 100, mutta yllätyksiä tulee vastaan viimeis­tään hyväk­syt­tä­vissä kustan­nuk­sissa. Hankkeen suunnittelu- ja päättä­mis­vai­heessa tulee kaikille joka tapauk­sessa joitain kuluja, joita hanke­ra­hoitus ei kata. Pienel­läkin omara­hoi­tuso­suu­della saa kuitenkin hyvin vivutettua EU-rahoitusta ja sen tarve jakautuu usealle vuodelle.

Tulok­sel­li­seen kehit­tä­mis­toi­min­taan tarvi­taan visiota ja pitkä­jän­tei­syyttä. Kehit­tä­mistyö ei saa pirsta­loitua kahden vuoden projek­teiksi, joiden alussa esisel­vi­te­tään hankkeen lähtö­kohtia ja loppu­vai­heessa kirjoi­te­taan jatko­han­ketta. Strate­gia­työtä ei kannata väheksyä kokonais­kuvan luomi­sessa, ja projek­ti­salkun hallintaa helpottaa lyhyen projek­ti­toi­min­ta­suun­ni­telman laadinta. Rahoit­taja toivoo vaikut­tavia ja mitat­tavia hankkeita, jotka saavat aikaan muutoksen lähtö­koh­ta­ti­lan­tee­seen. Hankkeilla on käynnis­tetty paljon hyviä asioita, mutta niiden tulokset pitäisi pystyä entistä paremmin juurrut­ta­maan uusiksi toimintatavoiksi.

Erilaisia mitä-missä-milloin-kenelle ‑kaavoja hyvän hankkeen suunnit­te­le­mi­seksi on netti täynnä, mutta tärkeintä on hyvä idea ja toteut­ta­mis­kel­poinen suunni­telma. Tämä joko välittyy tai sitten ei hankehakemuksesta.

Tähän liittyy myös haaste löytää ammat­ti­tai­toisia tekijöitä hankkei­siin. Erityi­sesti kasain­vä­li­seen hanke­toi­min­taan pysty­ville projek­ti­pääl­li­köille on kysyntää. Viisas organi­saatio panostaa siis myös rekry­toin­tiin. Valitet­ta­vasti EU-hankkeen projek­ti­pääl­likön tehtävää tunnu­taan arvos­tavan vähän, vaikka työ vaatii monia­laisen osaamisen lisäksi paineen ja epävar­muuden sieto­kykyä. Hankkeet eivät tee töitä, ihmiset tekevät ja on väliä, keitä niihin palkataan.

EU-hankkeet nähdään usein työmark­ki­noiden sisään­tu­lo­työ­paik­koina, mutta ne voivat olla myös mielek­kään työuran alku. Jostainhan sitä on aloitet­tava ja vasta­val­mis­tu­neille tarvi­taan työpaik­koja. Myönnet­tä­köön, että määrä­ai­kaiset työso­pi­mukset voivat myös rohkaista hakeu­tu­maan muihin tehtäviin.

Mutta nyt sitä rahoi­tusta on hyvin tarjolla monen­moi­sille ja monen­ko­koi­sille hankkeille. Erillisen esisel­vi­tys­hank­keen voi tehdä niin alueel­li­selle kuin kansain­vä­li­selle hankkeelle ja laajem­piin kehit­tä­mis­toi­miinkin on monta vaihtoehtoa tarjolla. Tällainen rahoi­tus­ti­lanne ei toden­nä­köi­sesti ihan heti toistu. Eli nyt innolla hankkeita valmis­te­le­maan ja näyttä­mään, että pystymme täyttä­mään meille osoitetut tavoit­teet ja käyttä­mään myönnetyn EU-rahoituksen maakunnan hyväksi!

Pia Pitkänen
Pia Pitkänen

Alueke­hi­tys­asian­tun­tija