Blogi

Miksi puhun vain inter­re­geistä eli EU-rahoitusohjelmien moninaiset nimet

Näinkin pitkään EU-rahoitusohjelmia markki­noi­neena sitä edelleen häkeltyy ohjel­mien suomen- ja englan­nin­kie­li­sistä nimistä, jotka vievät ajatukset johonkin muuhun, mikä on tarkoitus. Noloja tilan­teita syntyy esimer­kiksi silloin, kun alkaa kertoa (hankkeiden) kansain­vä­li­sistä partne­reista opiskelijaryhmälle.

Pohjoinen periferia ja arktinen kuulostaa rahoi­tus­oh­jelman nimenä kurjuuden maksi­moin­nilta, jolle voisi lainata Puolangan pessi­mis­tien mottoa ”mitäpä se hyvejää”.  Mutta ei nimi hanketta pahenna – harvalla muulla EU:n kansain­vä­li­sellä rahoi­tus­oh­jel­malla on lähtö­koh­ta­naan pohjoisten harvaa­na­sut­tujen alueiden elinvoi­mai­suuden tukeminen ja erityi­so­lo­suh­teiden tunnis­ta­minen. Ohjelma hankkeet ovat vieläpä konkreet­tisia kehit­tä­mis­toimia ja eteen­päin kulje­taan vastaavat ongelmat hyvin tunte­vien kumppa­neiden kanssa. Esimerk­kinä tästä julkisten liiken­ne­pal­ve­lujen ja matka­ket­jujen kehit­tä­mistä harvaa­na­su­tuilla alueilla tukenut hanke, jossa ne varsi­naiset liiken­ne­vä­li­neet olivat hyvin erilaisia (laivoja, busseja, lento­ko­neita, junia, yhteis­käyt­tö­au­toja), mutta haasteet samankaltaisia.

Interreg Itämeren alueen ohjelma puoles­taan kuulostaa Itämeren suoje­lulta iloisten ruotsa­laisten juoma­lau­lujen raikuessa. Ohjelman taika­sana on kuitenkin alue eikä meri ja tuetut toimet vauhdit­tavat vihreää, kestävää ja digitaa­lista siirtymää sekä hyvin­vointia ja liiken­nettä. Sanot­ta­koon, että ohjel­massa otetaan kantaa myös siihen merten suoje­luun, mikä ei ole niin kaukana Pohjois-Karjalankaan arjesta kuin voisi luulla. Olemme kuitenkin Itämeren valuma-aluetta ja liiken­teel­li­sesti meillä on myös sisäve­siltä meriyh­teys olemassa, joskin poissa käytöstä sattu­neesta syystä.

Interreg Europe kuulostaa puoles­taan Interrail-kortin ikäih­misten versiolta. Ja sen teemana onkin kypsää ajattelua vaativa ohjelma- ja strate­gia­työn kehittäminen.

Jossain vaiheessa Pohjois-Karjala tulee toden­nä­köi­sesti olemaan ohjelma-aluetta myös Interreg Aurora ‑ohjel­massa. Aurora on itse asiassa varsin osuva nimi, koska ohjel­malla voitai­siin hyvin rahoittaa esimer­kiksi revon­tu­li­mat­kailua tukeva hanke. Toki paljon muutakin.

Jokai­sella Interreg-ohjelmalla on omat ohjelma-alueensa ja rahoi­tus­koh­teensa, mutta niitä yhdistää se, että ne tarjoavat hyvän polun kansain­vä­li­siin hankkei­siin. Hankkeilla on tuotu ja viety osaamista, niin sanotusti yhteis­ke­hi­tetty toimia­loja, luotu uusia toimin­ta­mal­leja ja käynnis­tetty pidem­piai­kaisia kehittämispolkuja.

Mikä parasta, näin ohjel­ma­kauden alussa jokai­sella ohjel­malla on vielä runsaasti hakukier­roksia tulossa ja kaikki teemat haetta­vissa. Ohjel­mien vaatima omara­hoi­tuso­suus on myös pieni eli nyt kannattaa toimia, koska raha löytää joka tapauk­sessa käyttä­jänsä, olipa se Pohjois-Karjalasta tai muualta.

Pia Pitkänen
Pia Pitkänen

Kirjoit­taja on aluekehitysasiantuntija.