Tiedot­teet

EU investoi merkit­tä­västi pohjoi­siin liikenneyhteyksiin

Suomi, Ruotsi ja Norja yhdis­tävät voimansa kehit­tääk­seen pohjoista aluetta ja sen liiken­ne­jär­jes­telmää. Euroopan unionin Interreg Aurora ‑ohjelma on myöntänyt huomat­tavan rahoi­tuksen New North ‑trans­port, Logis­tics and Security of Supply ‑hankkeelle, joka keskittyy pohjoisen alueen liikenne- ja logis­tiik­ka­jär­jes­telmän kehit­tä­mi­seen. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on mukana hankkeessa ja Pohjois-Karjalassa huomio on Joensuu–Kontiomäki-raideyhteyden kehittämisessä.

New North ‑hankkeen tavoit­teena on vastata myös pohjoisen alueen tulevai­suuden inves­toin­ti­po­ten­ti­aalin toteu­tu­mi­seen sekä liiken­tee­seen ja logis­tiik­kaan liittyvän tekno­lo­gian kehit­ty­misen mahdollisuuksiin.

Interreg Aurora ‑ohjelman myöntämä noin 2 000 000 euron rahoitus vahvistaa pohjoisen alueen yhteis­työtä ja mahdol­listaa sujuvammat kulje­tus­ketjut, huolto­var­muuden, sähköisen lento­lii­ken­teen sekä vihreiden kulje­tus­käy­tä­vien kehit­tä­misen. Hanke kattaa Lapin, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen yhteis­työn Suomessa, Meren­kurkun neuvoston Kvarkenin sekä Väster­bot­tenin ja Norrbot­tenin alueiden Ruotsissa, sekä Tromsin ja Finnmarkin alueiden Norjassa.

Hanke saa tukea myös laajalta yhteis­työ­ryh­mältä varmis­taak­seen tiedon­kulun ja vuoro­vai­ku­tuksen sujuvuuden.

- New North ‑hankkeen tavoit­teena on kehittää kestävää liiken­ne­jär­jes­telmää pohjoi­sella alueella, joka ottaa huomioon tulevai­suuden liiken­teen mahdol­li­suudet. Hanke pyrkii vastaa­maan muuttu­nee­seen geopo­liit­ti­seen tilan­tee­seen ja Barentsin liikenne- ja logis­tiik­ka­hank­keesta (BRTL) saatuun tietoon. Hankkeen ensisi­jai­sena tavoit­teena on vahvistaa alueen toimi­joiden välistä yhteis­työtä ja parantaa pohjoisen alueen liiken­neyh­teyksiä, tiivistää Lapin liiton suunnit­te­lu­joh­taja Paula Qvick.

Hanke käynnistyy syksyllä 2023 ja jatkuu 36 kuukauden ajan. Hankkeelle on myönnetty budjettia yhteensä 1 980 592 euroa. Seuraa­vaksi haetaan projek­ti­pääl­likköä ja koordi­naat­toria varmis­ta­maan sujuva etene­minen, ja syksyllä on tarkoitus järjestää ensim­mäinen hankkeen seminaari.

Lapin liitto toimii hankkeen pääpart­ne­rina yhdessä Ruotsin ja Norjan alueel­listen toimi­joiden kanssa. Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle kyseessä on ensim­mäinen Interreg Aurora ‑ohjelman hanke, eli suunta on muuttunut idästä länteen ja pohjoi­seen mitä tulee raja-alueyhteistyöhön. Joensuussa pidetään Interreg Aurora ‑ohjelman rahoi­tusinfo 3.10.

Lisätie­toja: Paula Qvick, suunnit­te­lu­joh­taja, Lapin Liitto, [email protected], p. 040 653 2996