Tiedot­teet

JTF-määrärahat alkaa olla käytetty suuren suosion vuoksi, avoinna olevat haut sulje­taan syyskuussa

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avasi huhti­kuussa kaksi Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) jatkuvaa hakua, joissa hakemukset otetaan käsit­te­lyyn ennalta määri­tel­tyinä käsittelyynottoaikoina.

Ensim­mäinen hakemusten jättä­mis­jakso päättyi 4.6.2023 ja se houkut­teli suuren määrän hakijoita. Saapu­neilla hakemuk­silla haettiin rahoi­tusta noin 20,4 miljoonaa euroa, kun hakuihin oli varattu myöntö­val­tuuksia yhteensä 15,5 miljoonaa euroa.

Suuren kysynnän ja määrä­ra­hojen riittä­vyyden vuoksi kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille sekä kuntien perus­ra­ken­teen inves­toin­neille tarkoi­tetut JTF-haut (hakutun­nukset: POKLII-007 ja POKLII-008) sulje­taan toisen käsit­te­lyyn­ot­toajan päätyttyä, eli 11.9.2023.

Ensim­mäi­seen hakujak­soon saapu­neiden hakemusten käsit­tely ja arviointi on vielä kesken, joten jäljellä olevien myöntö­val­tuuk­sien lopul­linen määrä ei ole selvillä. Hankkeita voidaan tarvit­taessa rahoittaa myös vuosien 2024–2025 valtuuk­silla, joten syyskuun valin­ta­jak­solla on vielä tilaa vaikut­ta­ville ja kohtuul­lisen kokoi­sille hankkeille, jotka toteut­tavat Pohjois-Karjalan alueel­lista oikeu­den­mu­kaisen siirtymän suunnitelmaa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolla on myös käynnissä kaksi Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston hakua: https://rakennerahastot.fi/-/pohjois-karjalan-maakuntaliitto-on-avannut-eakr-haut.

Lisätiedot: rahoi­tus­asian­tun­tija Tiina Hyvärinen, [email protected], p. 050 441 6731, rahoi­tus­asian­tun­tija Katja Riikonen, [email protected], p. 050 570 3277, rahoi­tus­asian­tun­tija Ulla-Riitta Pölönen, [email protected], p. 050 477 1023