Tiedot­teet

Ilmoit­taudu mukaan Itä-Suomen kulttuurifoorumiin!

Itä-Suomen kulttuu­ri­foo­rumi järjes­te­tään keski­viik­kona 20.9. kello 9.30 ‑16.00 Joensuussa. Foorumia edeltää verkos­toi­tu­mi­silta tiistaina 19.9.

Kulttuu­ri­foo­rumin järjes­tävät Itä-Suomen maakun­ta­liitot ja Taike. Tänä vuonna kokonais­tee­mana on kuntien, kulttuu­riyh­dis­tysten ja taitei­li­joiden yhteis­työn mallit.

Foorumin työpa­jojen aiheina ovat idean jalos­ta­minen hankkeeksi, kulttuu­ri­hy­vin­vointi hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­sessa, alan kehit­tä­mis­hank­keet ja alueel­linen yhteistyö.

Foorumin tapah­tu­ma­paikka on Joensuun konser­va­torio, Yliopis­to­katu 4, Joensuu. Sitä voi myös seurata verkon välityk­sellä. Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 15.9.