Tiedot­teet

Interreg Aurora ‑ohjelman hanke­ha­kujen info kainuu­lai­sille ja pohjoiskarjalaisille

Interreg Aurora on Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä saame­laisten välinen Euroopan pohjoi­sim­pien alueiden rajat ylittävää yhteis­työtä rahoit­tava ohjelma. Pohjois-Karjala ja Kainuu kuuluvat varsi­nai­seen Aurora-ohjelma-alueeseen ensi vuodesta lähtien.

Interreg Aurora ‑ohjelman teemoja ovat mm. koulutus- ja tutki­musyh­teistyö, elinkei­noe­lämän yhteistyö, ympäristö, matkailu, kulttuuri ja kansa­laisten välinen yhteistyö.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Kainuun liitto järjes­tävät infoti­lai­suudet maakun­tien toimi­joille uudesta yhteis­työstä ja mahdol­li­suuk­sista osallistua ohjelman hanke­ha­kuihin. Ohjelman kolmas hakukierros on auki 5.9.–10.10.2023 ja neljäs 5.2.–3.5.2024.

Joensuun tilai­suus pidetään tiistaina 3.10. kello 9–11 maakun­ta­liiton toimis­tolla Pielis­joen linnassa. Kajaanin tilai­suus pidetään keski­viik­kona 4.10. kello 9–11. Kajaanin ammat­ti­kor­kea­koulun tiloissa. Tilai­suuksia voi seurata Teamsin välityksellä.