Karelia CBC ja Interreg Aurora ‑ohjelmat

Karelia CBC ja Interreg Aurora ‑ohjelmat

Pohjois-Karjala on vuodesta 1996 lähtien osallis­tunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa. Yhteis­työssä ovat olleet mukana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, ja rahoitus on tullut rajan ylittävää yhteis­työtä tukevista EU-ohjelmista.

Vuosien mittaan on toteu­tettu lukuisia hankkeita, jotka ovat edistä­neet talou­del­lista toime­liai­suutta, asukkaiden hyvin­vointia ja ympäristön tilaa. 

Viimei­sim­mäksi alueella toteu­tetun Karelia CBC ‑ohjelman (2014–2020) hallin­to­vi­ran­omai­sena toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Karjala pääsi vaikut­ta­maan rahoi­tet­ta­vien hankkeiden valin­taan yhdessä muiden ohjelman jäsena­lueiden kanssa. 

Venäjän Ukrai­naan kohdis­taman hyökkäys­sodan vuoksi ohjel­ma­työn luonne muuttui suoma­laisten väliseksi yhteis­työksi ja tulevien Interreg NEXT ‑ohjel­mien suunnit­telu keskeytyi. Interreg NEXT Karelia ‑ohjelman vuoden 2021 rahoitus on siirretty Interreg Aurora ‑ohjel­maan. Interreg Aurora edistää Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden välistä yhteis­työtä, johon myös pohjois­kar­ja­laiset toimijat voivat osallistua.

Lisätie­toja