Karelia CBC ja Interreg Aurora ohjelmat

Karelia CBC ja Interreg Aurora ohjelmat

Pohjois-Karjala on vuodesta 1996 lähtien osallis­tunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa rajan­ylit­tävää yhteis­työtä tukevien ja edistä­vien EU-ohjelmien kautta yhteis­työssä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakun­tien kanssa. Yhteis­työssä on toteu­tettu lukuisia hankkeita. 

Viimei­sim­mäksi alueella toteu­tetun Karelia CBC-ohjelman (2014–2020) hallin­to­vi­ran­omai­sena toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Karjalalla oli edustus valit­se­massa rahoi­tet­tavia hankkeita, kuten muillakin ohjelman jäsenalueilla. 

Venäjän Ukrai­naan kohdis­taman hyökkäys­sodan vuoksi ohjel­ma­työn luonne muuttui suoma­laisten väliseksi yhteis­työksi ja tulevien Interreg NEXT ohjel­mien suunnit­telu keskeytyi. Inter­reg­NEXT Karelia ohjelman vuoden 2021 rahoitus on siirretty Interreg Aurora ohjel­maan, johon myös pohjois­kar­ja­laiset toimijat voivat osallistua. Ohjelma edistää Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Lisätie­toja