Koulu­tukset ja luennot 

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeen tarjoamat luennot ja koulutukset

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hanke tarjoaa koulu­tuksia Pohjois-Karjalan kuntien ja Vaara­kir­jas­tojen henki­lö­kun­nille sekä Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsenille tämän vuoden aikana.

Linkin koulu­tuk­siin saat pyytä­mällä osoit­teesta: [email protected]

Saata­villa olevat koulutukset:

 • Digivara ‑luennossa Välke ry:n Petri Kokko kertoo, mitä tulee ottaa huomioon, jos digilait­teet eivät toimi esimer­kiksi sähkö­katkon vuoksi? Miten voit varautua mahdol­li­siin digimaa­ilman häiriöihin? Video sopii kaikille, jotka haluavat parantaa tieto­jaan varautumisesta.
 • Asiak­kaan ohjaus digituessa -videolla on kaksi osioita.
  Lotta Aavikko ja Kaisa Pihlainen Itä-Suomen yliopis­tolta kertovat uusinta tutki­mus­tietoa Ikäih­misten digioh­jaus­ti­lan­teista: syistä hakeutua opastuk­seen, koetuista hyödyistä ja oppimis­teo­rioiden näkymi­sestä ohjaus­ti­lan­teessa. Konkreet­ti­sesti digitu­ki­ti­lan­teesta ja moninai­suuden huomioi­mi­sesta digioh­jauk­sessa kertovat Arki digittää ‑hankkeen Saila Kosunen ja Sari Pakkanen Honka­lam­pi­sää­tiöltä. Video sopii työssään digitukea antaville sekä kaikille, jotka neuvovat sukulaisia tai ystäviä digiasioissa.
 • Teams-palvelut -luennolla Sencom Oy kertoo erilai­sista Teams-palveluista ja Teamsin käytöstä digituessa. Video sopii esimer­kiksi etädi­gi­tuen antami­sesta kiinnostuneille. 
 • Mobii­li­lait­teen käyttö: 
  Videolla Joen Severi ry:n henki­lö­kunta kertoo älylait­teen hankin­nasta, puhelimen päivi­tyk­sestä, laitteen käyttöö­no­tosta ja turval­li­sesta käytöstä. Videolla käydään läpi myös sovel­lusten lataus ja päivitys, helppo­käyt­töi­syys, pikako­mennot ja pienois­oh­jelmat. Video sopii kaikille, jotka neuvovat asiak­kaita tai lähei­siään älypu­he­limen käytössä.
 • Tieto­tur­val­linen toiminta: Videolla LeanOps:n Jari Rahkala kertoo tieto­tur­vau­hista ja tieto­tur­val­li­sesta toimin­nasta liittyen sovel­luk­siin ja verkko­pal­ve­luihin, laittei­siin, käyttö­jär­jes­tel­miin ja selai­miin, sähkö­pos­teihin, viesteihin, puheluihin ja sosiaa­li­seen mediaan sekä verkkoihin ja tileihin. Video sopii kaikille yleis­si­vis­tä­vään tieto­tur­vaan perehtymiseen.
 • Google Works­pace: LeanOps:n Jari Rahkala kertoo Google Works­pacen käytöstä. Aiheina pilvi­toi­miston käyttö, Gmail ‑kaksi­vai­heinen tunnis­tau­tu­minen, Kalen­teri, Google Meet, Drive, Google docs: tekstin­kä­sit­tely, tauluk­ko­las­kenta, Google Forms, Slides, App Script ja Doc Hub. Video antaa yleis­si­vis­tävän käsityksen Googlen laajoista palveluista.
 • Siun Soten sähköiset terveys­pal­velut: Meijän digi ‑hankkeen projek­ti­suun­nit­te­lija Jari Härkönen kertoo Siun Soten sähköi­sistä terveys­pal­ve­luista. (Siun Soten verkko­sivut: verkkoa­jan­va­raukset, ikäih­misten chatja työikäisten sosiaa­li­pal­ve­luiden chat, Miunpalvelut.fi, Omakanta ja Omaolo.)

Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hanke on Euroopan Sosiaa­li­ra­haston (ESR) rahoit­tama kehit­tä­mis­hanke, jonka rahoi­tusta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke rahoi­te­taan REACT-EU-välineen määrä­ra­hoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteut­tamia toimia.

Hankkeen tarjoamat koulu­tukset ovat osallis­tu­jille ilmaisia, mutta koulu­tuk­seen osallis­tuvan tulee täyttää ESR-hankkeen henki­lö­tie­to­lo­mak­keet.
Kun pyydät linkkiä, saat koulu­tus­linkin mukana suoja­tulla sähkö­pos­tilla ESR-lomakkeet sekä ohjeen niiden täyttöön. Koulu­tukset ja tallen­teet eivät siis ole julkisia eli älä jaa linkkiä ulkopuo­li­sille. Kaikki koulu­tukset voi katsoa täyttä­mällä lomak­keet yhden kerran, jokaisen koulu­tuksen kohdalla niitä ei siis tarvitse täyttää.