Tiedot­teet

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan

Pohjois-Karjala hakee aktii­vi­sesti yhteis­työ­kump­pa­neita eri puolilta maailmaa metsä­bio­ta­louden saralla. Tuoreim­pana kohteena on Pohjois-Amerikka. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi aieso­pi­muksen kanada­laisen Quesnelin kaupungin kanssa.

Sopimuk­sessa Pohjois-Karjalan ja Quesnelin yhteis­työhön sisäl­tyvät kestävä metsän­hoito, tutkimus ja innovaa­tiot, metsä­teol­li­suuden tekno­logia ja siihen liittyvät ratkaisut sekä alan koulutus ja työvoiman kehit­tä­minen. Tavoit­teiden saavut­ta­mista voidaan edistää mm. hankkeiden avulla.

Pohjois-Karjalassa toimi­joina ovat yritykset, kehitys­yh­tiöt ja TKI-toimijat. Pohjois-Karjalan näkökul­masta olennainen tavoite on uusien markki­noiden avautu­minen uusiin metsä­val­tai­siin maakun­tiin. Maakun­ta­liitto allekir­joittaa sopimuksen alueel­li­sena toimi­jana. Yhteis­työhön liittyen Pohjois-Karjalaan saapuu kuluvan syksyn aikana kansain­vä­linen Smart Tour ‑kiertue, jonka mukana on kanada­laisia toimijoita.

Muut maakun­ta­hal­li­tuk­sessa käsitellyt asiat olivat luonteel­taan tiedoksi saatet­tavia. Yksi niistä oli vasti­kään valmis­tunut Pohjois-Karjalan kansain­vä­lisen toiminnan tiekartta. Sen tavoit­teena on parantaa maakunnan kansain­vä­listä toimin­taym­pä­ristöä eri toimi­joiden yhteis­työllä. Alueel­lista vetovoimaa ja erityi­sesti pitovoimaa tarvi­taan työnte­ki­jöiden saata­vuuden ja osaamis­pohjan laajen­ta­mi­seksi niin kansal­li­sesti kuin kansain­vä­li­sesti. Koulu­tus­sek­torin kansain­vä­lis­ty­minen tukee elinkei­noe­lämän
kansain­vä­lis­ty­mistä ja luo uusia markki­noita. Elinkei­noe­lämän kansain­vä­lis­ty­mi­sessä on keskeistä saada vientiy­ri­tysten määrä kasvuun samalla kun tuetaan yritysten kykyä uusiutua.

Tiekartan on valmis­tellut POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman Kansainvälisyys-painopisteen asian­tun­ti­ja­ryhmä. Kyseessä on konkreet­tinen toimin­ta­suun­ni­telma, joka tarkentaa maakun­taoh­jelman toimeenpanoa.

Maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen myös Luonnon­va­ra­kes­kuksen valta­kunnan metsien inven­toin­tiin perus­tu­vien metsä­va­ra­tie­toja tältä vuodelta. Niiden perus­teella luonnon monimuo­toi­suu­delle tärkeiden tekijöiden määrä on lisään­tynyt Pohjois-Karjalan talous­met­sissä, vaikka samaan aikaan vanhojen metsien osuus on pienen­tynyt. Talous­met­siin jätetään aiempaa enemmän kuolleita ja eläviä järeitä puita. Maakun­nit­taisten tulosten ja aikasar­jojen laskenta jatkuu ja sen tuotta­mista tiedoista järjes­te­tään infoti­lai­suuksia myös Pohjois-Karjalassa tulevana talvena.

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 23.10.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], alueke­hi­tys­asian­tun­tija Pia Pitkänen, p. 040 559 2210, [email protected], metsä- ja ilmas­to­asian­tun­tija Sari Koivula, p. 040 518 6326, [email protected]