Tiedot­teet

Opinnoista työuralle ‑kampanja alkoi 

Opintojen jälkeinen elämä kiinnostaa ja herättää kysymyksiä nuorissa. Onko mahdol­lista löytää töitä Pohjois-Karjalasta vai pitääkö muuttaa työn perässä muualle? 

Opinnoista työuralle ‑kampanjan tavoit­teena on kertoa kannus­tavia tarinoita korkea­kou­luista valmis­tu­neista nuorista, jotka ovat työllis­ty­neet Pohjois-Karjalassa. Myös Pohjois-Karjalassa on monen­laisia mahdol­li­suuksia aloittaa työura opintojen jälkeen. 

Kampan­jassa neljä nuorta kertoo, kuinka ovat pääty­neet työhönsä ja kuinka heidän mieles­tään opiske­li­joiden kannattaa lähestyä työnan­tajia. Kampan­jassa puhuvat digimark­ki­noinnin yrittäjä, sairaan­hoi­taja, interak­tii­visen tekno­lo­gian projek­ti­tut­kija sekä tulkkaus- ja koulu­tus­pal­ve­luiden asiantuntija. 

Urata­rinat julkais­taan 30.10. alkaen maailmankarjalaiset.fi ‑sivus­tolla. Kampanjaa voi seurata myös Insta­gra­missa ja TikTo­kissa aihetun­nis­teella #opinnois­ta­työ­uralle tai ottamalla Insta­gramin @pohjois_karjala ‑sivusto seurantaan. 

Kampanjan on toteut­tanut Karelia-ammattikorkeakoulun media­no­mio­pis­ke­lija Hanna Ohtonen opiske­li­ja­työnä Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle. 

Lisätiedot: Hanna Ohtonen, viestin­tä­har­joit­te­lija, p. 050 453 0097, [email protected], Heli Räsänen, markki­noin­ti­pääl­likkö, p. 050 366 2597, [email protected]