Tiedot­teet

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea myös Pohjois-Karjalasta

Interreg Itämeren alueen ohjelma avaa tammi­kuussa rahoi­tus­haun taval­li­sille hankkeille (core projects). Pienille hankkeille (small projects) ei voi hakea rahoi­tusta tällä hakukierroksella.

Ennen varsi­naisen hanke­ha­ke­muksen lähet­tä­mistä tulee lähettää oma hankeidea. Ideapa­peri on lähetet­tävä viimeis­tään 17. huhti­kuuta, ja varsi­nainen hakemus on lähetet­tävä viimeis­tään 21. kesäkuuta.

Mitkä toimin­ta­linjat tulevat hakuun?

Kevään haussa voi hakea rahoi­tusta toimintalinjoille

  • 1 (innova­tii­viset yhteis­kunnat) ja
  • 3 (ilmas­to­neut­raalit yhteiskunnat).

Toimin­ta­linja 2 (vesiä­lyk­käät yhteis­kunnat) ei tule hakuun.

Itämeri-ohjelman sihtee­ristö julkaisee ohjeet haun tarkem­mista painopis­teistä, ja alkuvuo­desta on suunnit­teilla mm. webinaa­reja. Tarkempia tietoja ei ole vielä julkaistu, mutta pysyt ajan tasalla mm. seuraa­malla Itäme­rioh­jelman omia verkko­si­vuja. Sivujen kieli on englanti.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea mistä päin Suomea tahansa.

Hankkeessa tulee olla vähin­tään kolme kumppania kolmesta eri ohjel­ma­maasta (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tanska, Ruotsi sekä tietyt alueet Saksassa ja Norjassa).

Pääpart­nerin on oltava julkinen tai julki­so­mis­teinen organi­saatio, mutta muut partnerit voivat olla myös yksityisiä organisaatioita.

Tarkemmat tiedot kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sista löytyvät hakijoille suunna­tusta portaa­lista Gateway for applicants. Portaalin kieli on englanti.

Lisätiedot: Pohjois-Karjalan osalta lisätie­toja saa alueke­hi­tys­asian­tun­tija Pia Pitkä­seltä, [email protected], p. 040 559 2210.