Tiedot­teet

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Heinä­veden kaavan

Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:een sisäl­tyvän Heinä­veden osa-alueen kaavan kokouk­ses­saan 4.12.

Maakun­ta­kaavan hyväk­sy­misen ja sitä seuraavan voimaan­kuu­lut­ta­misen myötä kumou­tuvat Heinä­ve­dellä voimassa olevat Etelä-Savon maakuntakaavat.

Heinä­vesi liittyi osaksi Pohjois-Karjalaa vuoden 2021 alussa. Kaava­työssä sovitet­tiin Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan. Samalla yhtenäis­tet­tiin maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät ja tarkas­tel­tiin Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040 saakka.

Suurin osa tehdyistä muutok­sista on pieneh­köjä nimien ja alueiden tarkis­tuksia, poistoja ja päivi­tyksiä. Kokonaan uusia merkin­töjä ovat mm. matkailun ja virkis­tyksen kehit­tä­misen kohdealue (mv), rantojen käytön yleiset suunnit­te­lu­mää­räykset, paran­net­tava seututie (st)sekä arvokas luontoalue (alu) ‑merkinnät.

Matkailun ja virkis­tyksen kehit­tä­misen kohdealue käsittää Heinä­veden luosta­reiden, Karvion matkai­lu­kes­kit­tymän ja Heinä­veden reitin pohjois­osan kokonai­suuden. Paran­net­tava seututie merkintä koskee Sarvi­kum­mun­tietä. Arvokas luontoalue ‑merkintä koskee Heinä­jokea, Kytöjoki-Somerjokea, Petru­man­jokea ja Jyrky­lin­jokea sekä saimaan­norpan pesimä­alueita (Siika­vesi, Sompa­saa­ren­selkä ja Kinko­lahti). Ne tulee ottaa maankäytön suunnit­te­lussa huomioon, mutta kyseessä ei ole suoje­lu­mer­kintä. Kulttuu­riym­pä­ris­töjen osalta kaavaan tuli mm. kolme modernia raken­nus­pe­rintöä edustavaa kohdetta.

Maakun­ta­kaavan ehdotus oli kesällä 2023 viran­omais­lausun­noilla (27 lausuntoa) ja loppusyk­systä yleisesti nähtä­villä (3 muistu­tusta). Lausun­tojen palaut­teen perus­teella maakun­ta­liitto täydensi kaava­se­los­tusta sekä vaiku­tusten arviointia. Muistu­tusten pohjalta kaavaan ei tehty enää muutoksia.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hallinto- ja talous­säännön mukaan maakun­ta­val­tuusto hyväksyy maankäyttö- ja raken­nus­lain mukaisen maakuntakaavan. 

Lisätiedot: maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja Seppo Eskelinen, p. 050 514 3350, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected]