Tiedot­teet

Uusiu­tuvan energian osuus Pohjois-Karjalassa jo 72 %, mutta tavoit­teet korkeammalla

Uusimmat vuoden 2022 tilastot Pohjois-Karjalan energian­käy­töstä osoit­tavat, että uusiu­tuvan energian osuus on noussut 72 prosent­tiin. Uusiu­tuvan energian osuus on kasvanut tasai­sesti vuodesta 2008 aloitetun maakun­nal­lisen yhteis­mi­tal­lisen tilas­toin­ti­jakson aikana. Aloitus­vuonna uusiu­tuvan energian osuus oli  62 prosenttia.

Energian kokonais­käyttö Pohjois-Karjalassa on ollut vuosit­tain 10–12 terawat­ti­tunnin tasolla. Tällä hetkellä uusiu­tuvan energian osuus on siis jo 72 prosenttia kaikesta lämmi­tyk­sestä, sähköstä ja liiken­teestä. Myös energiao­ma­va­rai­suus on kasvanut ollen nyt 69 prosenttia.

Energia­ti­laston mukaan puuener­gian osuus on edelleen kasvanut ja se on yli puolet (54 %) koko maakunnan energian­käy­töstä. Lämpö­pump­pujen käyttö on lisään­tynyt merkit­tä­västi parin viimeisen vuoden aikana. Samaan aikaan fossii­lisen lämmi­ty­söljyn käyttö on laskenut energia­mää­räl­tään lähes saman verran.

Liiken­teen polttoai­neet ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla viime vuosina, niiden osuus on maakunnan kokonai­se­ner­gian­käy­töstä merkit­tävä eli vajaa viidennes.

Energian tuotantoa ja käyttöä tilastoi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Useita isoja energia­hank­keita vireillä

Pohjois-Karjalan tavoit­teena on olla ylioma­va­rainen uusiu­tuvan energian edellä­kä­vijä. Ylioma­va­rai­suu­teen on kuitenkin vielä matkaa, joten uusiu­tuvan energian­tuo­tannon vauhdit­ta­mi­seksi tarvi­taan uusia inves­toin­teja maakuntaan.

- Uusia inves­toin­teja on ilahdut­ta­vasti liikkeellä. Teollisen mitta­kaavan tuulivoima- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keita on vireillä maakun­nassa noin 20, ja ne yhdis­tyvät vetyta­louden mahdol­li­suuk­siin. Kaavoi­tuk­sessa ja/tai lupame­net­te­lyssä näistä hankkeista on vajaa kymmenen. Tulevai­suus siis näyttää lupaa­valta uusiu­tuvan energian inves­toin­tien osalta, maakun­ta­liiton aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen kertoo.

Pohjois-Karjala kytket­tävä kantaverkkoon

Käynnissä olevan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040 toisen vaiheen teemana on energia ja maisemat. Maakun­ta­kaa­vassa varau­du­taan aluei­den­käytön suunnit­te­lussa tämän päivän haastei­siin, mutta katso­taan myös tulevaisuuteen.

- Kaikki merkit viittaavat siihen, että teollisen mitta­kaavan aurin­ko­voi­ma­puis­toja on käynnis­ty­mässä lähivuo­sina ja uusiu­tuvan energian osuus tulee vahvasti kasva­maan. Tuuli­voiman osalta on toimen­pi­teitä menossa sekä alueel­li­sesti että valta­kun­nal­li­sesti, mutta siihen emme voi toistai­seksi tukeutua. Tuuli­voi­massa on kuitenkin poten­ti­aa­linen mahdollisuus.

- Energian­siir­rossa tarvi­taan jo lähivuo­sina toimen­pi­teitä Pohjois-Karjalan kytke­mi­seksi 400 kilovoltin linjoilla Suomen kanta­verk­koon. Maakunnan energiain­fran suunnit­telun pohjaksi tehdään nyt paljon töitä ja maakun­ta­kaava selvi­tyk­si­neen on tärkeä työkalu, Pasi Pitkänen toteaa.