Tiedot­teet

Webinaari metsien muutok­sista Itä- ja Pohjois-Suomessa 31. tammikuuta

Terve­tuloa kuule­maan ja keskus­te­le­maan Luonnon­va­ra­kes­kuksen toteut­taman MEMU-hankkeen tulok­sista keski­viik­kona 31.1. kello 9–11.30. Ilmoit­taudu mukaan 29.1. mennessä.

Metsien muutos, hiili­nielut ja metsien muutok­sesta johtuvat alueta­lous­vai­ku­tukset Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­nissa ‑hankkeen loppuwe­bi­naa­rissa esitel­lään, miten metsät ovat muuttu­neet 1960-luvun jälkeen ja millaiset ovat hakkuu­mah­dol­li­suudet tulevina vuosi­kym­me­ninä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Webinaa­rissa esitel­lään myös metsien hiili­nie­lujen arvioitua kehitystä vuosina 2015–2021.

Webinaa­rissa luodaan katsaus metsiin liitty­viin EU:n politiik­ka­toi­miin ja niiden mahdol­li­siin vaiku­tuk­siin. Lisäksi tilai­suu­dessa esitel­lään arvioita metsien lisäsuo­jelun vaiku­tuk­sesta hakkuu­mah­dol­li­suuk­siin ja metsien kehityk­seen tulevina vuosi­kym­me­ninä sekä arvioi­daan metsien lisäsuo­jelun poten­ti­aa­lisia vaiku­tuksia aluetalouksissa.

Metsä­alan toimin­taym­pä­ris­tössä on lyhyellä aikavä­lillä tapah­tunut suuria muutoksia ja niitä on odotet­ta­vissa myös lähitu­le­vai­suu­dessa. Venäjältä Suomeen tuotavan puun ja hakkeen määrän vähene­minen on lisännyt kotimaisen puun ja hakkeen käyttö­tar­vetta metsä- ja energia­teol­li­suuden raaka-aineena. EU:ssa on valmis­teilla useita luonnon monimuo­toi­suuden turvaa­mi­seen ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tä­mi­seen tähtääviä ohjelmia ja strate­gioita, joilla on vaiku­tusta metsien käyttöön jäsen­maissa. Nämä erilaiset metsä­alan toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuvat muutokset kohdis­tuvat eri tavalla Suomen eri osiin.