Tiedot­teet

Palkka­simme muoti­suun­nit­te­lijan – tehtä­vänä on suunni­tella suoja­vaate kylmää maailmaa vastaan 

Pohjois-Karjalan Redesigner-kampanjan toisen kauden suunnit­te­li­jaksi on valittu Leevi Ikäheimo. Leevin tehtä­vänä on suunni­tella suoja­vaate ”kylmää maailmaa vastaan”. Luomus julkais­taan Sideways-festivaaleilla.

Helmi­kuussa julkais­tuun Redesigner-hakuun tuli 57 kovata­soista hakemusta. Tuoma­risto Sami Sykkö, Maria VeitolaMikko Silven­noinenMinttu Vesala ja viime vuoden Redesigner-voittaja Juha Vehmaan­perä valit­sivat tehtä­vään Leevi Ikäheimon. Hänen tehtä­vä­nään on suunni­tella suoja­vaate kylmää maailmaa vastaan. Palkkiona on 4 000 euroa ja luomuksen lansee­raus Sideways-festivaaleilla kesäkuussa.

- Kisaan osallistui todella hieno ja taidokas joukko suunnit­te­li­joita. Leevin käden­jälki on ominta­keinen, vahva ja uskot­tava mutta ei totinen. Tyyli erottui valta­vir­rasta yhdellä vilkai­sulla. Tämän suunnit­te­lijan maailma on hyvä esimerkki muodista, joka tekee tilaa uuden­lai­sille muodoille ja näkymille, esimer­kiksi perin­teisen sukupuo­li­roo­li­tuksen rikko­mi­sessa, Vesala luonnehtii voittajaa.

27-vuotias Ikäheimo on jo saavut­tanut kansain­vä­listä huomiota urallaan, ja hänen työnsä on ollut näkyvästi esillä myös musiikin konteks­tissa hänen suunni­tel­tuaan esiin­ty­mis­vaat­teita Kääri­jälle ja Erika Vikma­nille. Kansain­vä­li­sesti Leevi on huomioitu esimer­kiksi Ranskassa, missä hän oli finalis­tina kansain­vä­li­sessä Hyères-suunnittelukilpailussa. Kilpailu on yksi maailman maineik­kaim­mista vaate­suun­nit­te­li­joiden kilpailuista.

Leevi kertoo kiinnos­tu­neensa Redesigner Season 2 ‑kilpai­lusta erityi­sesti sen teeman vuoksi.

- Aikai­sem­missa töissäni vaate- ja tekstii­li­suun­nit­telun parissa pehmeyden ja kovuuden kontrasti on ollut keskeinen elementti. Kierto­ta­lou­del­linen lähes­ty­mis­tapa suunnit­te­lu­työhön on minulle sydämenasia.

- Redesigner-työssäni haluan käsitellä pohjois­kar­ja­lai­sista arvoista erityi­sesti yhtei­söl­li­syyden voimaa. Uskon, että yhtei­söön kuulu­minen ja yhteen­kuu­lu­vuuden tunne voivat olla voimak­kain suoja ja tapa itseil­mai­sulle. Oma yhtei­söni koostuu joukosta ylpeitä, ennak­ko­luu­lot­tomia ihmisiä, jotka uskal­tavat olla aidosti sitä mitä ovat. Sellaisia ihmisiä tämä maailma kaipaa lisää, ja heille haluan tehdä kunniaa.

Redesigner-kampanjoissa Pohjois-Karjala haluaa muistuttaa elämisen pehmeäm­mistä puolista ja arvoista mutta samalla hakea uusia, moder­neja näkemyksiä sanoittaa, kuvittaa ja luoda pohjoiskarjalaisuutta.

Lisätiedot: Heli Räsänen, markki­noin­ti­pääl­likkö, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. 050 3662597, [email protected]