Tiedot­teet

Valtio lisää omilla toimil­laan alueiden epätasa-arvoa

Käynnissä olevan itäisen Suomen ohjelman valmis­telun tavoit­teena on vahvistaa kuuden itäisen Suomen maakunnan, myös Pohjois-Karjalan, elinvoimaa ja tukea koko Suomen huolto­var­muutta ja omava­rai­suutta nykyi­sessä turval­li­suus­po­liit­ti­sessa tilanteessa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus on erittäin huolis­saan puheiden ja tekojen välisestä risti­rii­dasta. Siitä kertovat viime viikkojen uutiset.

Verohal­linnon palve­luja karsi­taan Joensuussa ja osa toimin­noista siirre­tään Kuopioon 1.4. alkaen. Erityi­sesti ulkomaa­laisen työvoiman arki vaikeutuu, kun veronu­mero on haettava huonojen yhteyk­sien päästä Kuopiosta.

Business Finland luopuu alueel­li­sesta toimin­nasta, ja Itä-Suomessa henki­löstö keski­te­tään Kuopioon. Tämä heikentää pohjois­kar­ja­laisten yritysten kehit­tä­mistä ja kansainvälistymistä.

Valtion aluehal­lin­to­uu­dis­tuksen valmis­telun loppu­vai­heessa paljastui yllät­täen, että tulevan elinvoi­ma­kes­kuksen päätoi­mi­pai­kaksi tulee Kuopio, vaikka päätoi­mi­paik­koja ei alun perin pitänyt nimetä. Joensuulle jäisi tässä uudis­tuk­sessa sivutoi­mi­pis­teen rooli, mikä väistä­mättä mm. heikentää seudun vetovoimaa koulu­tetun väen silmissä.

Hallin­to­toi­minnan perim­mäinen tarkoitus on hyvin­voinnin tuotta­minen ja sen oikeu­den­mu­kainen jakaminen. Valtion on oltava läsnä maakun­nissa ja tässä maail­ma­na­jassa valtio ei voi olla se toimija, joka pakenee ensim­mäi­senä rajamaa­kunta Pohjois-Karjalasta. Myös tutki­mukset osoit­tavat, että valtion työpaik­kojen keskit­tä­minen lisää alueiden epätasa-arvoa.

POHJOIS-KARJALAN MAAKUN­TA­HAL­LITUS

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen, p. 0400 673 114, [email protected]