Kaivan­nai­sa­lalla paljon toime­liai­suutta ja mielen­kiin­toisia näkymiä

Pohjois-Karjalan tilanne kaivan­nai­sa­lalla näyttää edelleen hyvältä, vaikka kovin kasvu onkin taittunut. Kaivos­toi­minnan ja louhinnan toimia­lalla kasvu hidastui (+4,5 %) loppu­vuonna verrat­tuna vuoden 2022 loppu­puo­liskon liike­vaihdon vertai­lu­lu­kuihin, mutta koko vuoden kasvuksi muodostui vahvan alkuvuoden ansiosta 13,8 %. Kiven­leik­kaa­misen ja muotoilun toimialan liike­vaihdon kasvu kääntyi loppu­vuonna laskuksi (-12,7 %), mutta vuosi­ta­solla jatkui mukava kymmenen prosentin kehitystrendi.

TUKESin alkuvuo­desta julkai­se­mien tietojen mukaan kaivosten louhin­ta­määrät Suomessa ovat korkealla tasolla, ja inves­toinnit malmi­net­sin­tään kaikkien aikojen huipus­saan. Kaivos­toi­miala näyttää elävän vahvaa kehityskautta.

GTK MIntecin inves­toinnit Outokum­mussa ovat edenneet aikatau­lussa ja upea laboratorio- ja toimis­to­ra­kennus otetaan käyttöön huhti­kuussa. Modernit tilat mahdol­lis­tavat entistä tehok­kaamman ja monipuo­li­semman tutkimus- ja kehitys­toi­minnan toteut­ta­misen. Uudis­tusten jälkeen Outokum­mussa ollaan askeleita muita edellä ja näyte­tään vahvaa esimerkkiä, miten kierto­ta­loutta voidaan toteuttaa mineraalisektorilla.

Pohjois-Karjala on mukana EU-komission ja OECD:n toteut­ta­massa euroop­pa­laisten kaivo­sa­lueiden yhteis­hank­keessa ”Enhancing EU mining regional ecosys­tems to support the green transi­tion and secure mineral raw materials supply ”. Projek­tissa etsitään hyviä käytän­teitä ja politiik­ka­suo­si­tuksia, joiden kautta kestävää kaivos­toi­minta voidaan tukea. Pohjois-Karjalan aluevie­railu toteutui huhti­kuun alussa, jolloin OECD tapasi eri sidos­ryhmiä ja keräsi aineistoa analyysiä varten.

Hankkeessa on mukana kymmenen eri aluetta Euroo­pasta, joten se tarjoaa hyvän mahdol­li­suuden vaihtaa kokemuksia ja verkottua uusien kumppa­neiden kanssa. OECD:n johta­massa proses­sissa tuote­taan jokai­sesta alueesta oma profiili ja kehit­tä­mis­nä­kö­kulmia, joita voidaan maakun­nal­li­sesti hyödyntää. Kokonai­suu­tena hanke kestää vuoden 2025 kesään saakka.

Uutena kansal­li­sena avauk­sena Kaivos­teol­li­suus ry toteuttaa pilot­ti­hank­keena kaivo­salan vuoro­vai­ku­tuk­seen ja yhteis­kun­nal­li­seen dialo­giin liittyvät työpajat keväällä Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa. Tarkoi­tuk­sena on keskeisten toimi­joiden kanssa pohtia, miten kerromme kaivo­sa­lasta ymmär­ret­tä­västi ja miten eri toimijat voivat omassa työssään tuoda kaivo­salan positii­visia kehity­sas­ke­leita julkisuuteen.

Maarit Siitonen
elinkeino- ja innovaa­tio­asian­tun­tija
Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto

Kuva: OECD-vieraat Ilomantsin Pampalon kaivok­sella huhti­kuun alussa.