Kauppa kompas­tel­lenkin ennätyslukemiin

Kaupan alan liike­vaihdon kasvu (+0,6 %) hidastui Pohjois-Karjalassa heinä-joulukuussa 2023 alkuvuoden tahdista (+2,8 %). Kasvun hiipu­mi­sesta huoli­matta kauppa kävi ainakin nimel­lisin hinnoin tarkas­tel­tuna ennätys­tah­tiin, kun alan liike­vaihto ylsi puoli­vuo­si­ta­solla 1,112 miljar­diin euroon.

Valta­kun­nal­li­sesti kaupan kehitys oli vieläkin vaisumpaa kuin Pohjois-Karjalassa, kaupan liike­vaihto kääntyi heinä-joulukuussa selvään laskuun (-3,8 %). Näin ollen vuonna 2022 syntynyt liike­vaih­toen­nätys jäi koko maan tasolla saavut­ta­matta. Joulu­myyn­nistä ei Pohjois-Karjalankaan ennätys syntynyt, vaan kasvun taustalla oli vuoden kolmas neljännes (+1,5 %). Viimei­sellä neljän­nek­sellä edellis­vuo­desta jäätiin täälläkin (-0,4 %).

On hyvä muistaa, että liike­vaih­to­lu­kuja ei ole puhdis­tettu hintojen muutok­sista. Vaikka inflaa­tio­vauhti hidastui viime syksynä alkuvuoden kovasta tahdista, kulut­ta­ja­hinnat nousivat edelleenkin lähes 5 prosenttia vuoden takai­sesta. Liike­vaihdon kehitys ei siis kerro suoraan volyy­meistä eli siitä, miten tavaraa on liikkunut kaupan hyllyiltä ostos­ko­reihin. Lisäksi hintojen noustessa kulut­tajat etenkin elintar­vik­keita hankkies­saan tyypil­li­sesti siirtyvät ostamaan aiempaa edulli­sempia tuotteita kompen­soi­dak­seen hintojen nousua.

Kaupan kehityksen takkuilun taustalla on kulut­ta­jien luottamus, joka pysyi loppu­vuonna heikkona varsinkin Suomen talou­teen, mutta myös omaan talou­teen. Ajankohtaa ei pidetty otolli­sena etenkään kesto­ta­va­roiden ostami­selle. Itäsuo­ma­laisten kulut­ta­jien luottamus ei poikennut paljoa koko maan keskiar­voista, joskin näkemykset oman talouden tilasta olivat viime syksynä hieman vähemmän negatii­viset kuin valta­kun­nal­li­sesti. Tämän vuoden puolella luottamus omaan talou­teen on hieman kohen­tunut, joskin luvut ovat edelleen pakkasella.

Kimmo Niiranen
maakunta-asiamies
Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto