Pohjois-Karjalasta mallia arvon­lisän tuottamiseen

Uudet suhdan­ne­tiedot kertovat, että talous laskee nyt myös metsä­alalla. Ainoas­taan metsä­ta­lous ja puunkorjuu nostivat liike­vaihtoa. Vienti laski kauttaaltaan.

Nyt tarvi­taan uskoa tulevaan ja uusia innovaa­tioita tukemaan metsä­bio­ta­loutta arvon­lisää nosta­malla kansal­lisen biota­lous­stra­te­gian mukai­sesti. Maakun­ta­liitto on mukana tässä työssä rahoit­ta­malla maakun­taoh­jelman POKAT 2025 mukai­sesti tärkeitä hankkeita.

Pienpuun ympärille on tällä tavalla raken­tunut mielen­kiin­toinen hankkeiden kokonai­suus. Luonnon­va­ra­keskus vastaa energia­haas­tei­siin selvit­tä­mällä tuore­hak­keen käytön mahdol­li­suuksia ja edelly­tyksiä maakunnan lämpö­lai­tok­sissa. Metsä­keskus puoles­taan etsii keinoja parantaa kestä­västi tuotetun pienpuun saata­vuutta. EduSilvan, Maaseudun sivis­tys­liiton ja yritysten muodos­tama konsortio perehtyi pienpuun arvoket­juihin. Hankkeissa selvi­tet­tiin pienpuun poten­ti­aalia maakun­nassa sen saata­vuu­desta ja korjuun kannat­ta­vuu­desta uusiin innova­tii­vi­siin tuotteisiin.

Viimeksi mainittu hanke on hieno esimerkki siitä, mitä yhdis­tykset ja yritykset saavat aikaan, kun yhdis­te­tään tutkimus, kekse­liäi­syys ja visiot. Hankkeessa luotiin hiiltä­mi­sellä ja viilut­ta­malla uusia puutuot­teita perus­tuen Pohjois-Karjalan monitie­tei­seen metsä­alan osaami­seen. Joensuun torille raken­nettu Martta-kahvio on yksi työn konkreet­tinen tulos.

Tällai­sella kehit­tä­mis­työllä on meidän maakun­nas­samme mahdol­lista saada metsistä uutta työtä ja toimeen­tuloa entistä useammalle.

Sari Koivula
metsä- ja ilmas­to­asian­tun­tija
Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto