Hankekli­nikka kulttuuri- ja luovien alojen toimi­joille 3.6.

Hankekli­nikka on suunnattu pohjois­kar­ja­lai­sille kulttuuri- ja luovien alojen toimi­joille. Tule verkos­toi­tu­maan ja jutte­le­maan Interreg Aurora-hankerahoituksesta ja hankei­deoista paikal­listen toimi­joiden kanssa!

Hankekli­nikka pidetään maanan­taina 3.6. kello 9.30–11.30 Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton toimis­tolla maakun­ta­sa­lissa Tilai­suu­dessa esitel­lään Interreg Aurora ‑ohjelmaa ja sen tulevia hakukier­roksia sekä ideoi­daan hankkeita. Vetäjänä toimii alueke­hi­tys­asian­tun­tija Tiina Moisala Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Ilmoit­tau­tu­minen on avoinna 30.5. saakka.

Hankekli­nikan järjes­tä­jinä toimivat Taiken Itä-Suomeen keskit­tyvä Sillan­ra­ken­tajat ‑hanke, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Business Joensuu.