Nuoret, hyvää matkaa tulevaisuuteen!

Olemme nähneet viime päivinä tulevai­suuden tähtien nimiä, kun uusien yliop­pi­laiden ja ammat­tiin valmis­tu­neiden listat täyttävät lehdet ja sosiaa­lisen median. Haluan sanoa teille valmis­tu­neille, että maailma on hyvä paikka, Suomi on mahtava maa ja teillä on edessä hieno tulevaisuus.

Haluan painottaa toiveik­kuuden ja eteen­päin menemisen viestiä teille tulevai­suuden tähdille, vaikka ilmapiiri ja näkymät niin meillä kuin maail­malla näyttävät vähemmän myönteisiltä.

Suomi on edelleen maa, jossa voitte jatkaa maksutta opiske­luja korkea­kou­luun ja jossa tuetaan niin opiskelua kuin opiske­li­joiden terveel­listä ruokai­luakin. Voitte opiskella maailman parhaissa oppilai­tok­sissa maailman parhaita tutkin­toja maailman parhaiden opiske­li­joiden kanssa. Nämä asiat maksavat paljon missä tahansa muualla maail­massa, mutta ei meillä. Nämä tutkinnot avaavat juuri sinulle koko maailman ja kehit­tävät taitoja, joita voit käyttää paremman huomisen puolesta.

Suoma­laiset ovat kehit­tä­neet histo­rian saatossa hienon yhteis­kunnan ja nyt on vuoronne tulla mukaan tähän työhön, jokainen omalla panok­sel­laan. Meidän tulee olla maailman huippuja ratkai­se­maan ongelmia, jota liial­linen ahneus on tuottanut. Silloin olemme osa ratkaisua, emme ongelmaa.

Juuri nyt näyttää siltä, että Suomi ei tiedä omaa tavoi­tet­taan. Ainoa tavoite näyttää olevan julkisen talouden tasapaino, joka ei ole kovin­kaan innos­tava. Teidän nuorten avulla saamme tulevai­suuden horisontin, jossa Suomi on jälleen maa, joka tuo esimerkkiä koko maail­malle. Te olette tulevai­suuden tähtiä ja maailma tulee olemaan teille hyvä. 

Haasteet opiske­lussa, työelä­mässä ja elämässä ylipää­tään ovat moninaisia ja vaativia. Matkanne on kuitenkin täynnä mahdol­li­suuksia, ja jokainen haaste on tilai­suus oppia ja kasvaa. Oman identi­teetin raken­ta­minen on keskeistä aikuis­tu­mi­sessa. Pitäkää huolta itses­tänne ja kavereis­tanne. Yhdessä selviätte vaikeam­mis­takin hetkistä. Voitte vaikuttaa moniin asioihin.

Pohjois-Karjalan maakunta on teistä ylpeä ja toivon että teille jää hyvä kuva kotimaa­kun­nasta. Maakun­tamme tarjoaa mahtavat jatko-opiskelumahdollisuudet, mutta osa teistä lähtee muualle Suomeen tai maail­malle opiske­le­maan. Pitäkää kaikki Pohjois-Karjalan lippu korkealla, näyttäkää millaista osaamista ja sinnik­kyyttä maakun­nas­tamme löytyy.

Muistakaa myös, että otamme teidät avosylin vastaan, jos haluatte palata synnyin­seu­dulle raken­ta­maan omannä­köistä elämää.