Karelia amk kampus ilmakuva.

Avaamme kaksi hanke­hakua syksyllä, hakuinfo 29.8.

Elokuun 2024 puoli­vä­lissä käynnistyy kolmas Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen rahoi­tus­haku, jolla tuetaan hankkeita, jotka toteut­tavat Joensuun kaupungin ja valtion välistä innovaa­tio­toi­minnan ekosys­tee­mi­so­pi­musta vuosille 2021–2027.

Tämän lisäksi maakun­ta­liitto avaa hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille, jossa pääpai­notus on energia­te­hok­kuutta ja kierto­ta­loutta edistä­vissä toimissa (erityis­ta­voit­teet 2.1. ja 2.3.).

Molem­mista hauista järjes­te­tään yhteinen hakuinfo 29.8. kello 9–10 Teamsin välityk­sellä. Merkitse tilai­suus jo kalen­te­riisi! Info ei vaadi ennak­koil­moit­tau­tu­mista, eikä sitä tallen­neta. Esitys­ma­te­ri­aalit tulevat saata­ville tilai­suuden jälkeen Itä-Suomen materiaalipankkiin

Lisätie­toja