Pohjois-Karjalan näyttelytila vuoden 2023 Flow-festivaaleilla.

Redesigner-projekti oli uuden­lainen, aikaansa edellä oleva viestintäkampanja

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton kierto­ta­loutta ja vaate­suun­nit­telua yhdis­tävän Redesigner-projektin ensim­mäinen kausi sai kunnia­mai­ninnan Kunta­vies­tinnän SM-kilpailun viestintäkampanjasarjassa.

Kunta­vies­tinnän SM-kilpailun kilpai­lu­töissä nähtiin taval­lista enemmän huumoria ja kekse­liäi­syyttä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton kunnia­mai­nin­nalla palki­tussa työssä oli roppa­kau­palla jälkimmäistä.

- Monella tapaa uuden­lainen, kenties aikaansa edellä, luonnehtii Kunta­liiton raati Redesigner-kampanjaa.

Maakun­ta­liitto haki viime vuonna kolme nuorta vaate­suun­nit­te­lijaa luomaan kierto­ta­lous­tee­maisen asusteen tai vaatteen. Lähes 90 hakijan joukosta valitut Juha Vehmaan­perä, Elina Heilanen ja Priss Niini­koski käärivät hihat ja kävivät töihin. Suunnit­te­lijat valitsi pohjois­kar­ja­laiset juuret omaava Camperin luova johtaja Achilles Ion Gabriel. Kolmikon luomukset esitel­tiin Flow-festivaaleilla Pohjois-Karjalan showroo­missa, jossa vieraili peräti 21 000 ihmistä kolmen päivän aikana.

- Lähtö­koh­ta­namme on tehdä rohkeaa aluemark­ki­nointia ja uudistaa mieli­kuvia maakun­nas­tamme. Kampanjan kautta halusimme puhutella aivan uuden­laista, 18–35-vuotiaiden kohde­ryhmää merki­tyk­sel­li­sellä viestillä. Halusimme osoittaa, että jätteenä pidetty raaka-aine voi saada uutta arvoa ja uuden elämän luovan suunnit­telun kautta. Samalla nuoret suunnit­te­lijat pääsivät tulkit­se­maan Pohjois-Karjalaa ulkopuo­lisen silmin, kertoo markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Kunta­liiton palkin­to­pe­rus­te­luiden mukaan Pohjois-Karjala teki ansio­kasta yhteis­työtä uuden­laisten kumppa­nien kanssa, ja Flow-festivaali oli piris­tä­västi erilainen yhteis­työ­kump­pani. Redesig­ne­rissa oli erikoista myös yhteistyö tekstii­li­tai­teen kanssa.

Kunta­mark­ki­noinnin SM-kisojen viestin­tä­kam­pan­ja­sarjan voitti Pori (Porisuh­de­neu­voja). Vantaa voitti viestin­tä­te­ko­sarjan selko­kie­li­sellä viestinnällään.

Toinen kausi huipentuu Sideways-festivaaleilla

Redesigner-kampanjan toinen kausi huipentuu tällä viikolla, ja tällä kertaa yhteis­työ­kump­pa­nina on Sideways-festivaali. Pohjois-Karjalan showroo­missa esitel­lään 27-vuotiaan Leevi Ikäheimon suunnit­te­lemaa suoja­vaa­tetta kylmää ja kovaa maailmaa vastaan. Erikoista asuko­ko­nai­suu­dessa käyte­tyssä kankaassa on se, että se reagoi kosketukseen. 

- Muistut­te­lemme siinä samalla elämän pehmeäm­mästä puolesta, vuoro­vai­ku­tuk­sesta, läsnä­olosta ja sympa­tiasta, Heli Räsänen sanoo.

Sideways-festivaaleja viete­tään 13.–15.6.2024 Helsingin jäähallin alueella.

Lisätie­toja