Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­joh­ta­jien kannan­otto: Lisää aikaa tutustua raken­ta­mis­lain aineistoihin

Maakun­ta­joh­ta­jien kannan­otto: Lisää aikaa tutustua raken­ta­mis­lain aineis­toihin Kunnille, maakun­nille ja muille keskei­sille sidos­ryh­mille tulee antaa aikaa perehtyä raken­ta­mis­lain jatko­val­mis­telun aineis­toon ja mahdol­li­suus kirjal­lisen lausunnon antami­seen. Uusi raken­ta­mis­laki sekä muuttuva maankäyttö- ja raken­nus­laki muodos­tavat erittäin merkit­tävän lakiko­ko­nai­suuden, jolla on vaiku­tusta sekä kuntien perus­teh­tä­viin että talou­del­li­siin raameihin. Esitys uudeksi raken­ta­mis­laiksi julkais­tiin iltapäi­vällä ma 11.4.2022. Samalla tiedo­tet­tiin, että […]