Kansain­vä­listen hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehit­tä­mis­nä­kö­kulmaa Pohjois-Karjalaan

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto osallistui 23 kansain­vä­li­seen hanke­ha­ke­muk­seen, joista 18 hyväk­syt­tiin. Näihin hankkei­siin maakun­ta­liitto on saanut rahoi­tusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne työllis­tävät tällä hetkellä neljä henkilöä päätoimisesti.

Maanan­taina 21.2. kokoon­tunut maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen maakun­ta­liiton kansain­vä­lisen hanke­toi­minnan toteuman.

- Kansain­vä­lisen EU-hankerahoituksen saami­seen vaikuttaa alueen oma osaaminen ja aktii­vi­suus, joten maakun­ta­liiton voi katsoa onnis­tu­neen tässä tehtä­vässä. Viisaasti valitut hankkeet paitsi tuovat uutta osaamista maakun­taamme myös vahvis­tavat tietyillä aloilla omaa erikois­osaajan rooliamme maail­malla, sanoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen.

Hankkeita on rahoit­tanut seitsemän eri kansain­vä­listä EU-rahoitusohjelmaa. Ne on toteu­tettu kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä, mutta niissä on ollut runsaasti myös alueel­lista toimintaa. Maakun­ta­lii­tossa hankkei­siin lähte­misen lähtö­koh­tana on, että niiden tulee olla strate­gi­sella tasolla merkit­täviä Pohjois-Karjalalle ja niistä on oltava hyötyä maakunnan kehittämisessä.

Saaduista hankkeista on työn alla vielä kuusi: Circwaste, Agrores, Passpar­tool, CLEAN Exten­sion, BIO4ECO Exten­sion ja SAVINGSCAPES. Niissä kehite­tään mm. raken­netun ympäristön energia­te­hok­kuutta, metsä­bio­ta­lous­alan koronael­py­mistä, kierto­ta­loutta, sosiaa­listen innovaa­tioiden tunnis­ta­mista ja viedään kaavoi­tus­osaa­mista Itä-Euroopan maihin.

Samassa kokouk­sessa maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen, että kansain­vä­liset kehit­tä­mis­hank­keet jatkuvat RUSTIK-hankkeen muodossa. Suomesta Horisontti Eurooppa ‑ohjelman rahoit­ta­maan hankkee­seen osallis­tuvat Itä-Suomen yliopisto, Mapita Oy ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto. Hankkeen kohde­ryh­mänä ovat maaseudun toimijat ja päättäjät, joiden osaamista pyritään lisää­mään harvaan asuttujen alueiden kehit­tä­mi­sessä muuttu­vassa maail­massa. Hankkeen budjetti on 6,9 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton osuus on 187 385 euroa.

Alueke­hit­tä­misen keskus­telu Pohjois-Karjalan ja valtion kesken

Valtio­neu­vosto käy uuden­laista vuoro­pu­helua maakun­tien liittojen kanssa alueke­hit­tä­misen keskus­te­lujen kautta. Pohjois-Karjalan vuoro oli 2. helmi­kuuta ja keskus­telun teemoina olivat osaavan työvoiman saata­vuus ja alueel­linen liikku­vuus sekä elinkei­noe­lämän vihreä kehitys­loikka. Keskus­te­luissa syntyi maakunnan ja valtion välinen yhteis­työ­asia­kirja, jossa sovit­tuihin asioihin maakun­ta­liitto alueke­hi­tys­vi­ran­omai­sina kohdentaa määrä­rahaa. Pohjois-Karjalan osuus rahoi­tuk­sesta on 665 000 euroa, mikä on 4,16 prosenttia määrä­rahan kokonais­mää­rästä. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi Pohjois-Karjalan alueke­hit­tä­mis­kes­kus­te­lujen yhteistyöasiakirjan.

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelma 2030:n toimen­pi­de­suun­ni­telman. Ilmasto- ja energiaoh­jelma 2030 hyväk­syt­tiin maakun­ta­hal­li­tuk­sessa vuosi sitten. Nyt valmis­tu­neessa toimen­pi­de­suun­ni­tel­massa jokai­selle ohjelman tavoit­teelle on esitetty toimen­pi­teitä, joilla voidaan hillitä ilmas­to­muu­tosta ja sopeutua siihen. Esimer­kiksi ilmas­ton­muu­toksen hillin­tään liittyviä toimen­pi­teitä ovat monipaik­kaisen työsken­telyn ja asumisen mahdol­lis­ta­minen sekä liikku­misen tarpeen vähen­tä­minen. Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mista on esimer­kiksi lähiruoan tuotannon lisääminen.

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen ehdotuksen lausun­toihin annet­tavat vasti­neet. Kaavaeh­dotus oli lausun­noilla 22.11.2021−2.1.2022 välisen ajan ja siitä saatiin 30 lausuntoa. Turve­tuo­tan­toon liittyvät asiat saivat eniten palau­tetta, sekä puolesta että vastaan. Myös soiden­suo­jelun ja raken­netun kulttuu­riym­pä­ristön teemoista saatiin palau­tetta. Kaavaeh­dotus asete­taan julki­sesti nähtä­ville maaliskuussa.

Hyvin­voin­tia­lue­uu­distus vaikuttaa sekä Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston eläke­läis­neu­vot­tot­te­lu­kunnan asemaan. Ne siirtyvät maakun­ta­liiton alaisuu­desta Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tia­lu­eelle. Nuori­so­val­tuusto siirtyy sellai­se­naan hyvin­voin­tia­lueen nuori­so­val­tuus­toksi, aluehal­litus asettaa nuori­so­val­tuuston maalis­kuussa 2022. Maakun­ta­liitto tulee kuitenkin jatka­maan nuorten parissa tehtävää työtä erityisen yhteis­työ­so­pi­muksen pohjalta. Eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunta lakkau­te­taan maakun­ta­lii­tosta sen jälkeen, kun aluehal­litus on asettanut vanhus­neu­voston huhti­kuussa 2022.

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 21.3. Kokous pidetään Heinävedellä.

Lisätiedot: Hanna Huttunen, maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja, p. 040 067 3114, [email protected], Markus Hirvonen, maakun­ta­joh­taja, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, Pia Pitkänen, alueke­hi­tys­asian­tun­tija (maakun­ta­liiton kansain­vä­linen hanke­toi­minta), p. 040 559 2210, [email protected]