Niiralan rajavartioasema

Niiralan rajan­yli­tys­paikan kehit­tä­mistä vauhdi­te­taan investointipaketilla

Tohma­järven Niirala on Suomen ja Venäjän välisistä rajan­yli­tys­pai­koista neljän­neksi vilkkain yli miljoo­nalla vuosit­tai­sella rajan­ylit­tä­jäl­lään. Kyseessä on merkit­tävä kulje­tus­väylä elinkei­noe­lä­mälle ja myös matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­telmat ovat pitkällä.

Niiralan kansain­vä­lisen rajan­yli­tys­paikan ja sen lähei­syy­teen sijoit­tu­vien toimin­tojen kehit­tä­minen kuuluvat Pohjois-Karjalan kärki­hank­kei­siin. Inves­toin­ti­tar­peet nähdään mieluummin kokonai­suu­tena kuin yksit­täi­sinä toimina, joten Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Suomen tulli, Rajavar­tio­laitos, Tohma­järven kunta ja Keski-Karjalan Kehitys­yhtiö KETI Oy ovat laati­neet yhteisen, vuoteen 2030 ulottuvan investointipaketin.

Inves­toin­ti­pa­ket­tiin on koottu kehit­tä­mis­koh­teita yli 32 miljoonan euron arvosta.

- Siinä ovat Niiralan rajan­yli­tys­paikan ja teolli­suusa­lueen lähivuo­sien merkit­tä­vimmät julkiset inves­toinnit ja yrity­sin­ves­toinnit. Yhtei­senä tavoit­teena on vauhdittaa kansain­vä­lisen rajalii­ken­teen kehit­ty­misen kannalta välttä­mät­tömiä toimia, kertoo yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen Pohjois­Kar­jalan maakuntaliitosta.

Välttä­mät­tö­miin ja nopeaa toteu­tusta vaati­viin toimiin kuuluvat rajan­yli­tys­paikan päära­ken­nuksen uusiminen sekä tie- ja kaista­jär­jes­te­lyiden paran­ta­minen. Vanhan päära­ken­nuksen ahtaus ja pohja­rat­kaisu heiken­tävät rajatar­kas­tusten sujuvuutta ja osittain myös turval­li­suutta. Uudis­ra­ken­nuksen ja liiken­ne­jär­jes­te­lyiden hanke­suun­ni­telmaa ei ole vielä aloitettu, tässä vaiheessa inves­toinnin arvioi­daan olevan yhteensä 9,5 miljoonaa euroa.

Valtatie 9 tarjoaa Niiralan kautta yhteyden Venäjälle, ja Niira­lasta on junarai­deyh­teys Venäjän kautta aina Kiinan markki­noille asti. Rajan­yli­tys­paikan kautta kulkevan raskaan liiken­teen määrä on kasvussa, vuotuinen kasvu on noin kahdeksan prosenttia. Kehit­tä­mis­pa­ket­tiin onkin nostettu Vt 9 ‑tiehanke ja rauta­tien sähköistys.

Valta­tien kunnostus Niiralan ja Kemien välillä esite­tään toteu­tet­ta­vaksi useam­massa osassa niin, että työt aloite­taan liiken­ne­tur­val­li­suuden kannalta vaaral­li­sim­masta päästä eli Niirala–Kaurila-osuuden oikai­susta. Hankkeen etene­minen edellyttää ensiksi tiesuun­ni­telman laati­mista. Toteu­tuksen alustava kustan­nusarvio on 8,5 miljoonaa.

Raideo­suuden Säkäniemi–Niirala sähköis­tyksen hinta­la­puksi arvioi­daan 8,2 miljoonaa euroa. Sähköistys on edellytys Niiralan kautta kulke­vien kansain­vä­lisen transi­to­kul­je­tusten kasvulle. Sähköistys liittäisi ratao­suuden jo sähköis­tet­tyyn Karjalan rataan sekä tukisi kaikkia muita alueen jatko­säh­köis­tyksiä (Joensuusta Uimahar­juun ja edelleen Kontio­mäelle, Joensuu–Pieksämäki ja Joensuu–Siilinjärvi).

Tohma­järven kunnan tavoit­teena on kehittää Niiralan yritys­toi­mintaa ja palve­luita. Kunnalla on alueella tontteja kaupalle sekä teolli­suuden ja logis­tiikan yritys­toi­min­nalle. Maakun­ta­kaa­vassa alueelle on vahvis­tettu varaus vähit­täis­kaupan suuryk­si­kölle. Inves­toin­ti­pa­ke­tissa teolli­suusa­lueen inves­toin­ti­tar­peeksi arvioi­daan noin kuusi miljoonaa euroa. Tämä pitää sisäl­lään mm. uusiu­tu­valla energialla tuotet­tavaa sähköä, yritysten toimi­ti­lojen laajen­nuksia ja termi­naa­li­rai­teiston kunnostusta.

- Niiralan alueen ja rajalii­ken­teen palve­luiden kehit­tä­minen on todella tärkeää Tohma­järven kunnalle. Inves­toinnit lisäävät työpaik­koja ja mahdol­lis­tavat uusien yritysten sijoit­tu­misen alueelle, unohta­matta jo olemassa olevien yritysten toiminnan kehit­tä­mistä. Suunni­tel­mal­lista yritys­toi­minnan ja alueen kehit­tä­mistä teemme yhteis­työssä Keski­Kar­jalan kehitys­yh­tiön kanssa, toteaa vt. kunnan­joh­taja Mikko Löppönen.

Lisätie­toja