Tiedot­teet

Digitai­tavia ammat­tiai­neiden opettajia Riveriaan hankkeen kautta

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ‑rakennerahasto-ohjelman varoja on edelleen käytet­tä­vissä ja rahoi­tet­tavat hankkeet voivat toimia vuoden 2023 loppuun. Torstaina 24.2. kokoon­tunut Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR) sai tiedok­seen kuuden hankkeen valmis­te­lu­ti­lan­teen. Ne liittyivät mm. koulu­tuksen kehit­tä­mi­seen, koronan aiheut­taman talou­del­lisen takamatkan kuromi­seen ja uuden kasvun luomi­seen maakunnassa.

Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymän DigiOpet – ammatil­lisen koulu­tuksen digipe­da­go­giikka työelä­mäyh­teis­työssä ‑hankkeelle, jonka tavoit­teena on parantaa ammat­tiop­pi­laitos Riverian opetus- ja ohjaus­hen­ki­löstön digio­saa­mista opetuk­sessa koko maakun­nassa. Hankkeen kohde­ryh­mään kuuluu noin 360 henkilöä ja siihen arvioi­daan osallis­tuvan 52 yritystä. Hankkeessa luodaan toimin­ta­malli opetta­jien osaamisen kehit­tä­mistä varten yhteis­työssä työelämän kanssa. Hankkeessa tuotteis­te­taan työelämän tarpeiden pohjalta vähin­tään viisi ammatil­lista tutkintoa aika- ja paikka­riip­pu­mat­to­masti tarjot­ta­viksi ja opiske­li­joiden suoritettaviksi.

DigiOpet-hankkeen tarve tuli esille Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin toteut­taman TKT – Työnan­tajat koulu­tuksen tukena ‑hankkeen myötä. Sekä opiske­li­joiden että opetta­jien digitaa­li­sessa osaami­sessa nähtiin suuria puutteita suhteessa työelä­mässä tarvit­ta­vaan osaamiseen.

Koulu­tus­kun­tayh­tymä on hakenut hankkeelle EU:n ja valtion rahoi­tusta yhteensä 397 834 euroa. Hankkeen toteu­tusaika on 1.2.2022–31.12.2023.

Puhete­ra­peut­tien koulu­tusta tukeva hanke vireille

Itä-Suomen yliopisto aloitti puhete­ra­peut­tien koulu­tuksen syksyllä 2021 Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­ta­mana. Koulu­tuk­sella vasta­taan koko Suomea koske­vaan pulaan laillis­te­tuista puhete­ra­peu­teista. MYR sai tiedok­seen, että Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee rahoi­tus­pää­töstä Logope­dian ja puheen­tut­ki­muksen infra­struk­tuurin kehit­tä­minen vaihe II (LogoLab II) ‑hankkeelle.

Hankkeessa hanki­taan yliopiston Joensuun kampuk­selle koulutus- ja tutki­mus­lait­teistoa, ohjel­mis­toja ja muuta tarvit­tavaa tekniikkaa sekä lisätään puhete­ra­pian tiloja. Näillä muutok­silla simulaa­tio­tila, labora­torio ja laite­kanta muodos­tavat nykyai­kaisen ja laaduk­kaan koulutus- ja tutki­musym­pä­ristön. Laitteita ja tiloja tullaan hyödyn­tä­mään puhete­ra­peut­tien ammatil­li­sessa täydennys- ja erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa. Itä-Suomen yliopisto on hakenut EU:n ja valtion rahoi­tusta 396 704 euroa. Hanke ajoittuu ajalle 1.3.2022–31.8.2023.

Joensuun talvi­mat­kailu ja tapah­tu­ma­tuo­tanto kasvu-uralle

Talvi­mat­kailun ja tapah­tu­ma­tuo­tan­tojen uusi kasvusuunta ‑hankkeen on määrä elvyttää koronasta kärsi­neitä matkailun ja tapah­tu­ma­tuo­tannon aloja Joensuun seudulla sekä tasoittaa niiden seson­ki­vaih­telua ympärivuotisemmaksi.

Hankkeessa raken­ne­taan Joensuuhun uusi talvi­mat­kailun konsepti, joka kokoaa erilaisten palve­lujen tarjoajat yhden valta­kun­nal­li­sesti markki­noi­tavan sateen­varjon alle. Samalla hankkeessa luodaan Joensuun seudulle uutta tapah­tu­ma­tuo­tan­toalan yritys­toi­mintaa sekä kokous- ja kongres­si­pal­ve­luiden tuotan­toklus­teri. Kaupunki aikoo hakea uutta matkailun kasvua juuri kokousten ja kongres­sien järjes­tä­mi­sestä ja niihin liitty­västä matkailusta.

Tavoit­teena on, että hankkeen päätyttyä Joensuun on tunne­tumpi talvi­mat­kai­lu­koh­teena koko maassa ja että Laulu­rinne muodostuu matkai­lu­pal­ve­lu­tar­jon­nal­taan monipuo­li­seksi talvi­maa­il­maksi. Yöpymis- ja matkai­li­ja­mää­rissä tavoi­tel­laan havait­tavaa nousua talvi­lo­ma­viik­kojen aikana verrat­tuna tilas­toihin ennen hanketta.

MYR sai tiedok­seen, että Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee hankkeelle myönteistä rahoi­tus­pää­töstä. Joensuun kaupunki on hakenut EU:n ja valtion rahoi­tusta maakun­ta­lii­tolta 238 190 euroa. Hankkeen kesto on1.4.2022–31.12.2023.

MYR sai tiedok­seen myös seuraa­vien hankkeiden valmistelutilanteen:

  • Lieksa react — koronasta kohti uutta normaalia, 1.8.2021– 31.7.2023. Hakija Lieksan Kehitys Oy Lieke. Haettu EU:n ja valtion lisära­hoi­tusta 108 959 euroa ELY-keskukselta. Myönteinen lisärahoitus.
  • Halli­tukset töihin Pohjois-Karjalassa, 1.3.2022–30.9.2023. Hakija Pohjois-Karjalan kauppa­ka­mari ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 82 338 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen rahoitus.
  • Ilmas­to­kes­tä­vien jatkuvan kasva­tuksen metsien korjuun suunnit­telu ja toteutus digita­li­saa­tion keinoin Pohjois-Karjalassa (KESTO), 1.5.2022–31.12.2023. Hakija Luonnon­va­ra­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta 208 291 euroa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta. Myönteinen rahoitus.

MYR kokoontuu seuraavan kerran torstaina 7.4.2022.