Tiedot­teet

Uuden EU-ohjelmakauden ensim­mäiset hanke­haut käynnissä

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän (MYR) kokous pidet­tiin lähiko­kouk­sena torstaina 2.6. ensim­mäisen kerran sitten korona­pan­de­mian puhkea­misen. Yhteis­työ­ryhmä kokoontui Joensuun Tiedepuistolla.

Kokous oli toisel­lakin tapaa käänne­kohta, koska siinä käsitel­tiin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ‑EU-ohjelmakauden tuloksia ja todet­tiin uuden ohjel­ma­kauden, Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027:n, ensim­mäisten rahoi­tus­ha­kujen avautuneen.

Touko­kuun puoli­vä­lissä avautui Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjel­masta neljä uutta hakua Pohjois-Karjalassa:

  • ELY-keskuksen EAKR ‑hanke­haku, joka kohdistuu toimin­ta­lin­jaan Hiili­neut­raali Suomi. Haku päättyy 20.6.
  • Euroopan sosiaa­li­ra­hasto plus (ESR+) ‑haku, joka kohdistuu Pohjois-Karjalassa toimintalinjaan4: Työllis­tävä, osaava ja osallis­tava Suomi.Hakemukset jätetään EURA 2021 ‑järjes­tel­mässä Etelä-Savon ELY-keskukselle. Haku päättyy 20.6.
  • Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton EAKR-haku kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille. Rahoi­tusta voi hakea 14.8. mennessä.
  • Maakun­ta­liiton ja Joensuun kaupungin yhteinen kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen EAKR-haku, joka toteuttaa Joensuun kaupungin ja valtion välistä innovaa­tio­toi­minnan ekosys­tee­mi­so­pi­musta vuosille 2021–2027. Haku päättyy 7.8.

Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskuksessa on maalis­kuun puoli­vä­listä alkaen ollut haetta­vana yrityksen kehittämisavustusta.

Hauista tarkemmat tiedot Rakennerahastot-sivustolla.

Kestävää kasvua ja työtä ‑ohjel­ma­kau­della Pohjois-Karjalaan syntyi EAKR-rahoituksella 711 uutta työpaikkaa ja tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan osallistui yhteensä 2 151 yritystä. ESR-hankkeita maakun­nassa on toteu­tunut puoles­taan 160 kappa­letta ja niihin on osallis­tunut 5 500 yritystä. Itäsuo­ma­laisten hankkeiden toimen­pi­teiden tulok­sina yli 30 % hankkei­siin osallis­tu­neista nuorista ja yli 40 % yli 54-vuotiaista siirtyi työelä­mään. Ohjel­ma­kau­della kokei­luun otettiin kansa­lais­toi­mi­ja­läh­töinen kehit­tä­minen kaupun­kia­lueilla, millä on ollut merkit­tävä vaikutus ohjelman tulok­sel­li­suu­teen ja erilaisten kustan­nus­mal­lien kehittämiseen.

Arkeen kiinni kohtaa­misten kautta

MYR:n käsitel­tä­vänä oli viisi hanketta Kestävää kasvua ja työtä ‑ohjel­masta. MYR sai tiedok­seen, että Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen seuraa­ville hankkeille:

  • Syrjäy­ty­mis­ke­hi­tyksen vähen­tä­minen päivä­toi­min­nalla Lieksassa (ESR/TL 5)
  • Itä-Suomen Elämä omaksi ‑hanke  kohtaa­mis­paikat ja kokemus­toi­mi­juus kehitys­vam­maisten henki­löiden osalli­suuden tukemi­sessa (ESR/TL 5)

Ensin mainitun hankkeen hakijana on Lieksan kristil­lisen opiston kanna­tusyh­distys ry. Hankkeella tavoi­tel­laan heikossa yhteis­kun­nal­li­sessa asemassa tai elämän­ti­lan­teessa olevien ihmisten pääse­mistä vaikut­tavan lisätuen piiriin hyvin­voin­tia­lueen virka­pal­ve­lujen ulkopuo­lella. Hankkeen toimilla pyritään lisää­mään osallis­tu­jien yhteis­kun­nal­lista osalli­suutta ja henki­lö­koh­taista voimaan­tu­mista. Keskei­sinä toimina ovat etsivän työ, asiakas­oh­jaa­misen mallin luominen, yhteisön sekä vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tuvan toiminnan kehit­tä­minen. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 159 448 euron rahoi­tuksen. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Toisessa hankkeen hakijana on täysin uusi toimija: Kehitys­vam­maisten Tukiliitto ry. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa toteu­tet­ta­vassa hankkeessa haetaan ratkaisua kehitys­vam­maisten ja muiden saman­kal­taista tukea tarvit­se­vien henki­löiden yksinäi­syyden ja turvat­to­muuden ongel­miin sekä yhden­ver­tai­suuden vahvis­ta­mi­seen. Kehitys­vam­maiset nuoret ja aikuiset voivat viettää aikai­sempaa aktii­vi­sempaa vapaa-aikaa, saada uusia ihmis­suh­teita ja löytää väyliä tuettuun palkka­työhön. Hanke toimii Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ja kestää puoli­toista vuotta. Hankkeessa mm. järjes­te­tään fyysisiä ja virtu­aa­lisia kohtaa­misia paikal­li­sissa Kohtaa mut ‑kahvi­loissa, ja osallis­tujat suunnit­te­levat itse tilai­suuk­sien sisällön.

Samaa toimin­ta­linjan viiden tavoi­tetta eli sosiaa­lista osalli­suutta ja köyhyyden torjuntaa toteuttaa myösVALO: Valmen­nusta – Apua Luotta­muk­sella — Opastusta yhteis­kun­taan -hanke, joka on saanut ELY-keskukselta myönteisen rahoi­tus­pää­töksen 30.5. Siinä kohde­ryh­mänä ovat Keski-Karjalan seutu­kun­nalla asuvat maahan­muut­tajat, jotka tarvit­sevat tukea mm. yhteis­kun­taan integroi­tu­mi­seen ja työllis­ty­mi­seen. Keski-Karjalan Maahan­muut­ta­jayh­distys ALJANS ry:n hankkeelle on tulossa 95 084 rahoitus ELY-keskukselta.

Voiko kotimaiset DSE-sienet valjastaa ilmastotalkoisiin?

MYR sai tiedok­seen, että Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee myönteistä rahoi­tus­pää­töstä seuraa­ville hankkeille:

  • Endofyyt­ti­sie­nien käyttö­mah­dol­li­suudet hiilen­si­don­nassa (EAKR/TL 2)
  • Co-Fast – mikro- ja pk-yritysten liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sym­pä­ristö (EAKR/TL 8)

Sieni­hank­keella on uutuusarvoa, sillä kotimaisten kasvien ja DSE-sienten vaiku­tuk­sista hiilen­si­don­taan ei ole aikai­sempia selvi­tyksiä tai tutki­muksia. Hankkeessa selvi­te­tään suoma­laisia DSE-sienikantoja ja niiden käyttö­kel­poi­suutta hiilen­si­don­nassa. Samalla selvi­te­tään myös liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia, jotka liittyvät DSE-sienten käyttöön ja hiilen sitomi­seen maape­rään. Näitä ovat mm. maano­mis­ta­jien hiili­kor­vaus­kaupan mahdol­li­suudet. Hanke voi hyödyttää myös maata­lous­yri­tyksiä ja metsä­puun taimia tuottavia taimi­tar­hoja. Taimia istute­taan Suomessa vuosit­tain jopa 150 miljoonaa, joten markkinat ovat suuret.

Luonnon­va­ra­kes­kuksen (Luke) ja Suomen metsä­kes­kuksen (SMK) selvi­tys­hank­kee­seen on tulossa 79 780 euron rahoitus maakuntaliitolta. 

Co-Fast ‑hanke käsittää koko maakunnan ja siinä luodaan toimin­ta­malli Karelia-ammattikorkeakoulun sekä alueen pienten yritysten yhteis­työhön liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä. Hankkeessa mm. paran­ne­taan yritysten digio­saa­mista, jonka tarve on kasvanut korona-aikana. Vuoden 2023 loppuun kestä­välle hankkeelle on tulossa 240 000 euron rahoitus.

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.9.