Tiedot­teet

Järjes­tämme Barentsin alueen teolli­suuden vihreän siirtymän seminaarin 6.10. Rovaniemellä

Barentsin alueen kansain­vä­linen seminaari kokoaa yritysten, minis­te­riöiden ja alueiden edustajia keskus­te­le­maan teolli­suuden vihreän siirtymän nykyti­lasta ja tulevaisuudesta.

Seminaarin järjes­te­lyistä vastaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto yhteis­työssä Suomen ulkomi­nis­te­riön sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan Barentsin alueen maakun­tien kanssa.

Pohjois-Karjala otti vastaan Barentsin alueel­lisen yhteis­työn vetovas­tuun sovittua aiemmin, koska Barents-yhteistyön toimen­pi­teet Venäjän ja sen alueiden kanssa jäädy­tet­tiin Venäjän hyökättyä Ukrai­naan. Varsi­naisen alueel­lisen yhteis­työn puheen­joh­ta­juu­temme on määrä alkaa lokakuussa 2023.

Seminaa­riin ovat terve­tul­leita kaikki vihreän Pohjolan kestä­västä, vastuul­li­sesta ja innova­tii­vi­sesta kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneet.

Lisätietoa ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löytyvät oheisesta seminaa­rioh­jel­masta. Huomaathan, että ilmoit­tau­tu­minen päättyy perjan­taina 23.9.