Tiedot­teet

Karjalan radan kunnostus liikkeelle

Maan halli­tuksen esitys vuoden 2023 talous­ar­vioksi esitel­tiin alusta­vasti torstaina 1.9. Pohjois-Karjalan ykkös­ta­voite tässä niin sanotussa budjet­ti­rii­hessä oli saavu­tet­ta­vuus ja Karjalan radan paran­ta­minen. Tämä toteutui varsin hyvin.

Karjalan radan paran­ta­mis­hank­kee­seen osoite­taan 31,1 miljoonaa euroa osana perus­väy­län­pitoa. Vuonna 2023 toteu­te­taan myös 13 miljoonan euron hanke Syrjä­salmen ratasillan uusimi­seksi Kiteellä. Lisäksi käynnis­te­tään selvitys uuden, raaka-ainekuljetuksiin keskit­tyvän alueel­lisen väliai­kaisen kulje­tus­tuen käyttöönottamisesta.

— Logis­tiik­kaan ja liiken­tee­seen esitet­tyihin määrä­ra­hoihin voi olla tyyty­väinen. Tärkeää on myös se, että lisäkul­je­tus­tukea selvi­te­tään, sanoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Seppo Eskelinen (sd.).

Budjet­ti­riihen ratkai­suja on myös, että itäisen Suomen korkea­kou­luihin lisätään opiske­li­ja­paik­koja vetovoima-aloille osaaja­pu­laan vastaa­mi­seksi sekä osaamis- ja koulu­tus­tason nostamiseksi.

- Koulu­tuk­seen kohden­ta­mat­to­mien rahojen osalta meidän on oltava hereillä, jotta maakun­taamme saadaan osa rahoista, Eskelinen toteaa.

Osaavan työvoiman saata­vuuden paran­ta­mi­seksi budjet­tieh­do­tuk­sessa varau­du­taan käynnis­tä­mään alueel­lisen opinto­lai­na­hy­vi­tyksen kokeilu Norjan mallin mukaisesti.

— Alueel­lisen opinto­lai­na­hy­vi­tyksen kokei­le­minen on yhdessä budjet­ti­riihen Itä-Suomi-paketin kanssa tärkeä osoitus Suomen pitkän itärajan maakun­tien ihmisille, ettei heitä jätetä oman onnensa nojaan. Tämä on erittäin tärkeä viesti, koska Venäjä-suhteiden katkea­minen sodan vuoksi on muuttanut perin­poh­jai­sesti itäisen Suomen tilan­netta ja tulevai­suuden näkymiä, sanoo maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Hanna Huttunen (kesk.)

Tutki­musin­fra­struk­tuuria vahvis­te­taan mm. tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan lisät­tä­vällä rahoi­tuk­sella. Opinto­lai­na­hy­vitys ja tutki­musin­fra­struk­tuurin vahvis­ta­minen ovat yhteensä 10 miljoonan euron kokonai­suus. Lisäksi nuori­so­toi­minnan tukemi­seksi osoite­taan miljoona euroa.

Matkailun edistä­mi­seen panos­te­taan muun muassa luonto- ja retkei­ly­mat­kailun edelly­tyksiä ja palve­luita paran­ta­malla. Esimer­kiksi retkei­ly­alueiden ja kalas­tus­mat­kailun edistä­mi­seen kohden­ne­taan kaksi miljoonaa euroa sekä luonnonsuojelu- ja kansal­lis­puis­toa­lueiden kehit­tä­mi­seen ja kunnos­ta­mi­seen kaksi miljoonaa euroa. Määrä­ra­hoilla tuetaan useita eri hankkeita eri puolilla itäistä Suomea.

Visit Finland ‑hankkee­seen varataan kaksi miljoonaa euroa Suomen maakuvan vahvis­ta­mi­seen ja markki­noin­tiin. Osatyö­ky­kyisten osallis­tu­mista työmark­ki­noille helpo­te­taan laajen­ta­malla tänä vuonna toimin­tansa aloit­ta­neen Työka­nava Oy:n toimintaa itäiseen Suomeen. Tarkoi­tuk­seen ehdote­taan viiden miljoonan euron pääomitusta.

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvis­te­taan toimen­pi­teillä, jotka pohjau­tuvat kesäkuun alussa asetetun valtio­sih­tee­ri­työ­ryhmän esityk­siin. Esitykset jakaan­tuvat viiteen kokonai­suu­teen eli saavu­tet­ta­vuu­teen, matkai­luun, osaamisen kehit­tä­mi­seen, alueke­hi­tyk­seen sekä energiao­ma­va­rai­suu­teen ja vihreään siirtymään.

Valtio­sih­tee­ri­työ­ryhmä esitti sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin toimia. Vuoden 2023 talous­ar­vio­esi­tyk­seen ehdote­taan kaikkiaan noin 56 miljoonan euron määrärahalisäyksiä.

Halli­tuksen esitys vuoden 2023 talous­ar­vioksi julkais­taan kokonai­suu­des­saan budjetti.vm.fi ‑sivus­tolla 19.9.

Lisätiedot: maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja Seppo Eskelinen, p. 050 514 3350, [email protected], maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, 040 067 3114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala